Asigurarea obligatorie in sistemul asigurărilor pentru somaj

somaj ANOFM

Pentru a putea obţine, în caz de disponibilizare, indemnizaţie de şomaj, condiţia este să fii asigurat în sistemul asigurărilor de şomaj. Categoriile de persoane care sunt asigurate prin efectul legii în acest sistem sunt, conform actelor normative în vigoare, angajaţii care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, cu excepţia celor care au calitatea de pensionari. Asiguraţi obligatoriu mai sunt şi funcţionarii publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire, persoanele care au funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi soldaţii şi gradaţii voluntari.
    De asemenea, de asigurare prin efectul legii în sistemul asigurărilor pentru şomaj mai beneficiază şi persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator, precum şi alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în vreuna dintre situaţiile amintite mai sus, în condiţiile în care pentru aceste persoane, asupra veniturilor respective există obligaţia, potrivit legii, de plată a contribuţiei de asigurări pentru şomaj.
    Angajatorii la care muncesc persoanele din categoriile menţionate anterior sunt obligaţi să depună, în termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care datorează contribuţiile, la AJOFM , declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj şi dovada efectuării acestei plăţi.

Documente necesare pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj
Absolvenţii care nu îşi găsesc un loc de muncă după finalizarea studiilor, dar şi alte categorii de persoane care au rămas fără serviciu pot obţine indemnizaţie de şomaj pe baza unei cereri ce se depune la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a municipiului Bucuresti sau a judetului in care locuieste, la care trebuie ataşate o serie de documente reglementate de Legea 76/ 2002.
Astfel, dosarul pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj trebuie să cuprindă în primul rând, actul de identitate în original, actele de studii şi de calificare (original şi copie), precum şi o adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale. Mai sunt necesare documente eliberate de organele fiscale teritoriale, din care să rezulte că solicitantul nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate, are venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj (500 de lei în momentul de faţă).
   În afara documentelor menţio-nate mai sus, care trebuie să fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţită, după caz, şi de o serie de documente, specifice categoriei în care se încadrează solicitanţii.
   Astfel, în cazul persoanelor provenite din muncă, este nevoie de carnetul de muncă, în original şi în copie, şi/sau adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum şi alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002. La cerere va fi anexată, în funcţie de situaţie: copia de pe hotărârea judecăto-rească definitivă prin care instanţa competentă a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unitatea care a preluat patrimo-niul acesteia; adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului.
    În cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă, documentele care mai sunt necesare obţinerii indemnizaţiei de şomaj sunt: carnetul de muncă, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002.
    Nu trebuie să lipsească decizia de revizuire medicală, în original şi în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă, şi adeverinţa de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior.
    În situaţia persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora, pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj sunt necesare: carnetul de muncă, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002; act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu.
    În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, pe lângă cererea de acordare a indemnizaţiei mai trebuie: actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie; adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii.
    În cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, este necesar actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie.
    Dosarul cu toate documentele amintite se depune la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă.