Ministerul Sănătăţii: Ordin nr. 50 din 23 ianuarie 2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate


 

Ordinul nr. 50 din 23 ianuarie 2004 modificat prin următoarele acte:

*Ord. M.S. Nr 50-2004 : Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50 din 2004

*Ord. M.S. Nr 302-2004 : Ordinul ministrului sănătăţii nr. 302 din 2004  

*Ord. M.S. Nr 697-2005 : Ordinul ministrului sănătăţii nr. 697 din 2005  

*Ord. M.S. Nr 1352-2009 : Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1352 din 2009  

*Ord. M.S. Nr 1066-2010 : Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1066 din 2010  

*Ord. M.S. Nr 1011-2011 : Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1011 din 2011  


 

*Ord. M.S. Nr 50-2004

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală nr. OB.518/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,

 

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

 

ART. 1

(1) Activitatea de trimitere la tratament medical în străinătate a bolnavilor este îndeplinită de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de Serviciul pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii.

(2) Trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate se aprobă de Ministerul Sănătăţii numai pentru afecţiunile care nu pot fi tratate în ţară, pe baza unei documentaţii medicale întocmite de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii de sănătate publică.

ART. 2

(1) Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru bolnavii înscrişi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale, respectiv asistenţa medicală primară, de specialitate, şi care au fost spitalizaţi în unităţi sanitare care oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională şi tehnică, dar a căror sănătate nu a fost restabilită.

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fişa pacientului, bilet de ieşire din spital, analize etc.) se depun de către medicul de familie, de către aparţinător (soţ/soţie, rudă de gradul IV sau reprezentant legal) sau de către bolnav la direcţia de sănătate publică în a cărei rază teritorială domiciliază, împreună cu o cerere din partea bolnavului sau a aparţinătorului.

(2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe foaia de observaţie clinică generală, bilet de ieşire din spital, analize medicale, recomandarea medicului curant, de specialitate, privind efectuarea tratamentului în străinătate) se depun de către bolnav, reprezentantul legal al acestuia sau de către aparţinător (soţ/soţie, rudă de gradul IV) la direcţia de sănătate publică în a cărei rază teritorială domiciliază bolnavul, împreună cu o cerere din partea bolnavului, a reprezentantului legal sau a aparţinătorului acestuia

*Ord. M.S. Nr 50-2004

(3) În centrele universitare medicale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Timişoara şi Târgu Mureş se organizează comisii de specialitate teritoriale, ai căror preşedinţi vor fi nominalizaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4) Arondarea judeţelor la centrele universitare medicale este prevăzută în anexa nr 1.

(5) Comisiile de specialitate teritoriale vor fi formate din minimum 3 cadre medicale de specialitate cu înalt nivel de pregătire profesională, preşedintele fiecărei comisii fiind numit de ministrul sănătăţii, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar componenţa acestora va fi hotărâtă de preşedinte.

(6) Atribuţiile comisiilor de specialitate teritoriale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

*Ord. M.S. Nr 1352-2009

(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin, preşedinţii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligaţi să se prezinte la Serviciul pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru analizarea tuturor proceselor-verbale medicale întocmite şi care nu au fost aprobate până la data publicării prezentului ordin, în vederea stabilirii punctajului corespunzător fiecărui bolnav în condiţiile prezentului ordin.

(8) Ca urmare a analizării proceselor-verbale medicale conform prevederilor alin. (7), preşedinţii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligaţi să întocmească o situaţie centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(9) În situaţii temeinic justificate din punct de vedere medical, care necesită aprobarea solicitării în regim de urgenţă, comisiile de specialitate teritoriale care recomandă trimiterea bolnavului pentru tratament în străinătate sunt obligate să menţioneze această situaţie în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit, precum şi să precizeze, în scris, motivele medicale care au stat la baza acestei recomandări.

 

ART. 3

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(1) Direcţiile de sănătate publică vor desemna o persoană responsabilă cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate din cadrul Compartimentului de asistenţă medicală şi programe de sănătate.

(2) Atribuţiile persoanei responsabile cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate privind întocmirea, verificarea şi trimiterea documentaţiei medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale sunt stabilite în fişa postului.

(3) În termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) la direcţia de sănătate publică, această instituţie, prin Compartimentul de asistenţă medicală şi programe de sănătate, are obligaţia de a transmite comisiei de specialitate teritoriale toate documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acestora privind trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate, prevăzute în anexa nr. 2.

(4) După primirea de către direcţia de sănătate publică a procesului-verbal medical prevăzut în anexa nr. 3, persoana responsabilă cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate sau, în urma unui angajament scris, bolnavul ori reprezentantul legal al acestuia efectuează corespondenţa cu clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială şi obţine documente privind costul şi condiţiile de plată a tratamentului, precum şi numărul de cont al clinicii.

(5) În situaţia în care bolnavul sau reprezentatul legal al acestuia îşi exprimă opţiunea pentru efectuarea corespondenţei prevăzute la alin. (4), acesta va prezenta direcţiei de sănătate publică documente oficiale emise de clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, cu antet şi semnătură, care cuprind cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 10. Direcţiile de sănătate publică consideră valide numai documentele transmise în original sau, după caz, prin fax ori prin e-mail, în forma scanată.

(6) În situaţia în care bolnavul sau reprezentatul legal al acestuia îşi exprimă opţiunea pentru efectuarea corespondenţei prevăzute la alin. (4) de către direcţia de sănătate publică, corespondenţa trebuie definitivată în maximum 7 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică.

(7) În situaţia în care în termenul prevăzut la alin. (6) niciuna dintre clinici nu răspunde cererii adresate de către direcţia de sănătate publică sau răspunsurile sunt negative, direcţia de sănătate publică înştiinţează comisia de specialitate teritorială în maximum 9 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică. În acest caz, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, comisia de specialitate teritorială nominalizează alte clinici.

(8) În cazul afecţiunilor cu nivel de prioritate - urgenţă medicală sau cu risc vital crescut (major), direcţia de sănătate publică va înainta dosarul spre aprobare Ministerului Sănătăţii cu răspunsul complet al cel puţin două dintre clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică. Acest dosar va cuprinde în mod obligatoriu şi dovezi privind iniţierea corespondenţei cu toate clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială.

(9) În cazul afecţiunilor pentru care nu a fost consemnat de către comisia de specialitate teritorială nivelul de prioritate - urgenţă medicală sau risc vital crescut (major), direcţia de sănătate publică va înainta dosarul spre aprobare Ministerului Sănătăţii cu răspunsul complet al cel puţin două dintre clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică. Acest dosar va cuprinde în mod obligatoriu şi dovezi privind iniţierea corespondenţei cu toate clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială.

(10) În situaţiile prevăzute la alin. (8) şi (9), dacă ulterior transmiterii dosarului la Ministerul Sănătăţii direcţia de sănătate publică sau bolnavul primeşte şi răspunsurile celorlalte clinici recomandate de comisia de specialitate teritorială, acestea vor fi transmise Ministerului Sănătăţii în vederea completării dosarului.

(11) Pentru asigurarea transparenţei în procedura de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a publica pe site-ul instituţiei următoarele date:

a) numărul solicitărilor înregistrate la direcţia de sănătate publică pentru trimiterea la tratament în străinătate;

b) stadiul rezolvării dosarelor înregistrate, cu următoarele menţiuni:

b.1) numărul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale;

b.2) numărul dosarelor pentru care s-a iniţiat corespondenţa cu clinicile de specialitate recomandate de comisiile de specialitate teritoriale;

b.3) numărul dosarelor transmise Ministerului Sănătăţii spre aprobare;

b.4) numărul dosarelor aprobate de către Ministerul Sănătăţii;

c) numărul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate - urgenţă medicală sau cu risc vital crescut (major);

d) numărul dosarelor înregistrate pentru control medical;

e) numărul dosarelor pentru care se solicită suplimentarea finanţării.

(12) Actualizarea datelor prevăzute la alin. (11) se realizează lunar, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna anterioară.

 

ART. 4

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(1) În cazul în care din documentele transmise comisiei de specialitate teritoriale nu se poate determina cu exactitate conduita care se impune a fi adoptată faţă de solicitarea bolnavului privind trimiterea la tratament în străinătate, la recomandarea preşedintelui comisiei de specialitate teritoriale bolnavii vor fi internaţi într-o clinică din centrul universitar în care funcţionează comisia de specialitate teritorială, pentru efectuarea unor investigaţii medicale.

(2) În situaţia în care, după efectuarea investigaţiilor medicale prevăzute la alin. (1), comisia de specialitate teritorială decide necesitatea trimiterii bolnavului pentru tratament în străinătate, aceasta întocmeşte procesul-verbal medical prevăzut în anexa nr. 3 şi îl transmite direcţiei de sănătate publică în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea examinării cazului.

(3) Direcţia de sănătate publică va colabora cu comisia de specialitate teritorială astfel încât între data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică şi încunoştinţarea bolnavului cu privire la decizia comisiei să nu treacă mai mult de 7 zile lucrătoare.

(4) În cazul în care comisia de specialitate teritorială va considera că bolnavul nu suferă de o afecţiune care justifică trimiterea la tratament în străinătate, aceasta va emite o decizie de respingere a cererii depuse în care va expune temeinic cauzele pentru care afecţiunea nu are indicaţie de tratament în străinătate. În cuprinsul acestei decizii, comisia de specialitate teritorială va recomanda conduita medicală care se impune şi unitatea sanitară în care bolnavul va fi îngrijit în ţară. Decizia comisiei de specialitate teritoriale, va fi transmisă direcţiei de sănătate publică, care are obligaţia de a înştiinţa bolnavul în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la direcţia de sănătate publică.

(5) Direcţia de sănătate publică transmite Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii documentaţia întocmită în conformitate cu prevederile prezentului ordin, însoţită de adresa-tip de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 , în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii ofertei/ofertelor de preţ de la clinici, dar nu mai târziu de 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică. În cazul în care bolnavul a fost internat pentru investigaţii medicale, termenul de transmitere al dosarului la Ministerul Sănătăţii se prelungeşte corespunzător.

(6) Comisia de specialitate teritorială are obligaţia de a comunica, în scris, direcţiei de sănătate publică concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, în maximum 7 zile lucrătoare de la examinarea cazului; pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei răspund administrativ, civil sau penal, după caz.

(7) Medicul curant de specialitate care recomandă trimiterea la tratament în străinătate are obligaţia să examineze bolnavul şi la întoarcerea acestuia în ţară, pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat direcţiei de sănătate publică, care să cuprindă date privind starea prezentă a bolnavului.

(8) În cazuri excepţionale impuse de natura şi gravitatea bolii, precum şi pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu însoţitor, costurile deplasării şi cazării urmând să fie suportate de aceştia, cu excepţia cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0 şi 6 ani, situaţie în care direcţia de sănătate publică va deconta şi costurile deplasării pentru un însoţitor.

(9) În cazul în care apar disfuncţionalităţi care întârzie întocmirea documentaţiei medicale pentru trimitere la tratament în străinătate mai mult de 22 de zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială, direcţia de sănătate publică va informa Ministerul Sănătăţii asupra cauzelor acestor întârzieri, urmând ca acesta să intervină prin reprezentanţii săi pentru rezolvarea problemelor apărute, în maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea informării.

 

ART. 5

*Ord. M.S. Nr 1066-2010

(1) Solicitările de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate se aprobă, ca urmare a analizării acestora de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii formată din:

a) un secretar de stat, în calitate de preşedinte al comisiei;

b) 2 reprezentanţi ai Serviciului pentru programe de sănătate;

c) un reprezentant al Direcţiei asistenţă medicală;

d) un reprezentant al Direcţiei generale economice.

*Ord. M.S. Nr 1352-2009

(2) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să se întrunească în primele 5 zile ale fiecărei luni, precum şi ori de câte ori este nevoie, în vederea analizării solicitărilor transmise în condiţiile prezentului ordin.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să se întrunească de două ori pe lună, în intervalul 1 - 5, respectiv 14 - 18 ale fiecărei luni, precum şi ori de câte ori este nevoie în cazul urgenţelor, în vederea analizării solicitărilor transmise în condiţiile prezentului ordin. Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii trebuie să ia măsuri pentru ca termenul de adoptare a deciziei şi comunicarea acesteia către direcţia de sănătate publică să nu depăşească 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la Ministerul Sănătăţii.

*Ord. M.S. Nr 1352-2009

(4) La finalul fiecărei întâlniri, ca urmare analizării solicitărilor depuse, comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să întocmească un proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(5) În cazul în care solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate depăşesc fondurile stabilite lunar cu această destinaţie, comisia constituita la nivelul Ministerului Sănătăţii aprobă finanţarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate:

a) riscul vital estimat în lipsa tratamentului:

– risc major (mare) = 10 puncte;

– risc mediu = 5 puncte;

– risc scăzut (mic) = 0 puncte;

b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:

– foarte mare (recuperare totală) = 10 puncte;

– satisfăcător (recuperare parţială) = 5 puncte;

– nesatisfăcător (fără beneficii evidente) = 0 puncte;

d) abrogată.

(5) În cazul în care solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate depăşesc fondurile stabilite lunar cu această destinaţie, comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii aprobă finanţarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate:

a) riscul vital estimat în lipsa tratamentului:

- risc major (mare) = 10 puncte;

- risc mediu = 5 puncte;

- risc scăzut (mic) = 0 puncte;

b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:

- foarte mare (recuperare totală) = 10 puncte;

- satisfăcător (recuperare parţială) = 5 puncte;

- nesatisfăcător (fără beneficii evidente) = 0 puncte.

*Ord. M.S. Nr 1352-2009

(6) După stabilirea, de către comisiile de specialitate teritoriale, a punctajului total pentru fiecare bolnav, calculat prin însumarea punctajelor acordate conform prevederilor alin. (5), comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii determină punctajul total final corespunzător fiecărui bolnav prin aplicarea următoarelor criterii suplimentare:

a) costul estimat al tratamentului solicitat:

- sub 25.000 lei = 20 puncte;

- 25.000 - 50.000 lei = 15 puncte;

- 50.000 - 75.000 lei = 10 puncte;

- 75.000 - 100.000 lei = 5 puncte;

- peste 100.000 lei = 0 puncte;

b) perioada de timp care a trecut de la data înregistrării solicitării la nivelul Serviciului pentru programe de sănătate, calculată începând cu data de la care dosarul transmis este complet şi îndeplineşte toate condiţiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin:

- sub 1 lună = 0 puncte;

- 1 lună - 3 luni = 5 puncte;

- 3 luni - 6 luni = 10 puncte;

- 6 luni - 12 luni = 15 puncte;

- peste 12 luni = 20 puncte.

(7) Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate "Urgenţă medicală", criteriile suplimentare nu se aplică.

(8) Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii determină punctajul total final, pentru fiecare bolnav, prin însumarea punctajului total consemnat în procesul-verbal medical întocmit de către comisiile de specialitate teritoriale şi punctajele acordate la criteriile suplimentare prevăzute la alin. (6).

(9) Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin, în limita fondurilor stabilite lunar cu această destinaţie şi în ordinea descrescătoare a punctajelor totale finale obţinute în condiţiile prezentului ordin.

(10) În situaţia în care ca urmare a aplicării criteriilor prevăzute la alin. (5) şi (6) se obţin punctaje totale finale egale, au prioritate bolnavii cu risc vital major în lipsa tratamentului.

 

ART. 6

*Ord. M.S. Nr 50-2004

(1) Suma în valută necesară pentru tratamentul în străinătate se comunică de direcţia de sănătate publică a judeţului în care domiciliază pacientul, pe baza documentelor primite de la clinicile de specialitate din străinătate.

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) şi la art. 4 alin. (6) se asigură de Ministerul Sănătăţii în limita bugetului aprobat şi se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, ale spitalizării şi ale transportului pentru bolnav, sumele aferente fiind transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentaţia bolnavului.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) şi la art. 4 alin. (8) se asigură de Ministerul Sănătăţii în limita bugetului aprobat anual şi trimestrial cu această destinaţie şi se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, spitalizării şi transportului pentru bolnav, precum şi ale transportului pentru un însoţitor, dacă este cazul, sumele aferente fiind transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentaţia bolnavului. Dispoziţia bugetară de repartizare a creditelor va fi întocmită în maximum 7 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului de către ordonatorul principal de credite.

*Ord. M.S. Nr 50-2004  

(3) Asigurarea valutei necesare se face de către direcţia de sănătate publică a judeţului în care domiciliază bolnavul, în conformitate cu regulamentul valutar în vigoare.

 

ART. 7

(1) Plata tratamentului se face de către direcţia de sănătate publică, de regulă, în contul clinicii din străinătate, după efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite în original de la aceasta.

(2) În situaţia în care clinica din străinătate solicită achitarea în avans a costului tratamentului sau a unei părţi din acesta, direcţia de sănătate publică va transmite suma stabilită, solicitând totodată ca la sfârşitul tratamentului să se transmită documentele justificative pentru costul total al tratamentului.

(3) În cazul unor urgenţe medicale, pe baza recomandărilor comisiilor de specialitate teritoriale şi a aprobării comisiei din cadrul Ministerului Sănătăţii, pacientul poate efectua tratamentul recomandat în străinătate, cu suportarea cheltuielilor de către acesta, inclusiv costul transportului sau al însoţitorului, dacă este cazul, urmând ca în termen de 3 zile de la întoarcerea în ţară, pe baza documentelor justificative, să solicite direcţiei de sănătate publică decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 6 alin. (2).

(4) În vederea stabilirii modalităţii de achitare a costului tratamentului în avans sau după efectuarea acestuia, direcţiile de sănătate publică vor solicita, în corespondenţa cu clinicile din străinătate, precizări în acest sens.

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(5) În cazul pacienţilor care au efectuat tratament în străinătate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi pentru care se solicită de către clinica din străinătate prezentarea pentru control medical, în urma evaluării tratamentului, efectuată de către comisia de specialitate teritorială, se va considera prioritară asigurarea finanţării pentru aceşti pacienţi, pe baza recomandării termenului de prezentare stabilit de clinica din străinătate.

(5) În cazul în care clinica din străinătate solicită prezentarea la control a pacienţilor care au efectuat tratament în străinătate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, se asigură finanţare numai pe baza evaluării tratamentului de către medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul şi a procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială.

*Ord. M.S. Nr 50-2004

(6) În cazul pacienţilor la care suma facturată pentru tratament este mai mică decât suma aprobată, diferenţa va putea fi utilizată în acelaşi scop, dacă este cazul, în cursul aceluiaşi an calendaristic, pe baza aprobării comisiei Ministerului Sănătăţii.

 

ART. 8

(1) La plecarea din ţară în vederea efectuării tratamentului, bolnavul sau aparţinătorul va semna un angajament prin care se obligă ca în termen de 3 zile de la întoarcere să prezinte direcţiei de sănătate publică documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului. Modelul angajamentului este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Pacientul sau aparţinătorii acestuia vor semna un document de luare la cunoştinţă despre boala de care suferă, intervenţia recomandată, rezultatele aşteptate în urma efectuării intervenţiei în străinătate, precum şi despre riscurile pe care le comportă intervenţia. Modelul acestui document este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) În cazul decesului pacientului familia are obligaţia să anunţe în termen de 7 zile această situaţie direcţiei de sănătate publică, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli.

 

ART. 9

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

Pentru nerespectarea prevederilor prezentului ordin persoanele vinovate vor răspunde conform prevederilor legale în vigoare.

 

ART. 10

*Ord. M.S. Nr 50-2004

(1) Este interzisă finanţarea retroactivă a tratamentelor efectuate în străinătate de către bolnavi care nu au avut aprobarea prealabilă a comisiei Ministerului Sănătăţii, prevăzută la art. 5.

(2) Direcţia de sănătate publică are obligaţia de a comunica Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii cazurile în care plecarea pacienţilor în străinătate în scopul efectuării unui tratament medical s-a făcut fără aprobarea prealabilă a comisiei Ministerului Sănătăţii.

 

ART. 11

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

Serviciul pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii comunică direcţiilor de sănătate publică numele bolnavilor ale căror dosare au fost aprobate de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, precum şi sumele aprobate de ordonatorul principal de credite cu această destinaţie.

 

ART. 12

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(1) La întoarcerea în ţară bolnavul are obligaţia să se prezinte în termen de 14 zile lucrătoare sau ori de câte ori este programat la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul în străinătate.

(2) La împlinirea termenului de un an de la efectuarea primului control prevăzut la alin. (1), medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul în străinătate elaborează un raport medical, care va fi înaintat direcţiei de sănătate publică.

(3) În situaţia în care bolnavul nu se prezintă la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul în străinătate, acesta nu va beneficia de aprobarea altor solicitări privind trimiterea la tratament în străinătate.

 

ART. 13

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ART. 14

*Ord. M.S. Nr 50-2004

Serviciul pentru programe de sănătate, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

 

ART. 15

*Ord. M.S. Nr 50-2004

La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 149/2003 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 27 februarie 2003.

 

ART. 16

*Ord. M.S. Nr 50-2004

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


 

ANEXA 1

    ARONDAREA JUDEŢELOR
la centrele universitare medicale în care funcţionează comisiile de specialitate teritoriale şi comisiile medicale centrale

 

1. Centrul universitar Bucureşti

Municipiul Bucureşti

Judeţele: Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Brăila

2. Centrul universitar Cluj-Napoca

Judeţele: Cluj, Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj

3. Centrul universitar Timişoara

Judeţele: Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara

4. Centrul universitar Iaşi

Judeţele: Bacău, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea, Iaşi, Botoşani, Galaţi

5. Centrul universitar Târgu Mureş

Judeţele: Covasna, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu

6. Centrul universitar Craiova

Judeţele: Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Dolj, Olt.

 

 

ANEXA 2

*Ord. M.S. Nr 697-2005

    ATRIBUŢIILE
comisiilor de specialitate teritoriale pentru trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate

 

   1. Examinează bolnavul şi documentaţia medicală, în vederea stabilirii diagnosticului complet al afecţiunii de bază (clinic, etiologic, funcţional, histopatologic, topografic, forma şi stadiul evolutiv), consemnând totodată şi eventualele boli asociate.

   2. În situaţia în care tratamentul bolnavului examinat poate fi efectuat în ţară, recomandă unitatea medicală în care bolnavul urmează să fie tratat, întocmind în acest scop documentaţia medicală necesară.

   3. Recomandă internarea pacientului într-o clinică din centrul universitar în care funcţionează comisia, în cazul în care sunt necesare investigaţii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.

   4. Completează procesul-verbal medical, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, pe care îl trimite direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti în termen de maximum 14 zile de la evaluarea pacientului.

    Recomandă minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratament în străinătate, furnizând şi datele de contact ale acestora (adresă, telefon, fax). Selectarea clinicilor se face în ordine descrescătoare, pe baza următoarelor criterii:

   - experienţa în domeniu şi rezultatele obţinute;

   - calitatea serviciilor oferite;

   - costul estimativ al tratamentului (cel mai mic).

(10) În situaţiile prevăzute la alin. (8) şi (9), dacă ulterior transmiterii dosarului la Ministerul Sănătăţii direcţia de sănătate publică sau bolnavul primeşte şi răspunsurile celorlalte clinici recomandate de comisia de specialitate teritorială, acestea vor fi transmise Ministerului Sănătăţii în vederea completării dosarului.

(11) Pentru asigurarea transparenţei în procedura de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a publica pe site-ul instituţiei următoarele date:

a) numărul solicitărilor înregistrate la direcţia de sănătate publică pentru trimiterea la tratament în străinătate;

b) stadiul rezolvării dosarelor înregistrate, cu următoarele menţiuni:

b.1) numărul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale;

b.2) numărul dosarelor pentru care s-a iniţiat corespondenţa cu clinicile de specialitate recomandate de comisiile de specialitate teritoriale;

b.3) numărul dosarelor transmise Ministerului Sănătăţii spre aprobare;

b.4) numărul dosarelor aprobate de către Ministerul Sănătăţii;

c) numărul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate - urgenţă medicală sau cu risc vital crescut (major);

d) numărul dosarelor înregistrate pentru control medical;

e) numărul dosarelor pentru care se solicită suplimentarea finanţării.

(12) Actualizarea datelor prevăzute la alin. (11) se realizează lunar, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna anterioară.

 

ART. 4

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(1) În cazul în care din documentele transmise comisiei de specialitate teritoriale nu se poate determina cu exactitate conduita care se impune a fi adoptată faţă de solicitarea bolnavului privind trimiterea la tratament în străinătate, la recomandarea preşedintelui comisiei de specialitate teritoriale bolnavii vor fi internaţi într-o clinică din centrul universitar în care funcţionează comisia de specialitate teritorială, pentru efectuarea unor investigaţii medicale.

(2) În situaţia în care, după efectuarea investigaţiilor medicale prevăzute la alin. (1), comisia de specialitate teritorială decide necesitatea trimiterii bolnavului pentru tratament în străinătate, aceasta întocmeşte procesul-verbal medical prevăzut în anexa nr. 3 şi îl transmite direcţiei de sănătate publică în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea examinării cazului.

(3) Direcţia de sănătate publică va colabora cu comisia de specialitate teritorială astfel încât între data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică şi încunoştinţarea bolnavului cu privire la decizia comisiei să nu treacă mai mult de 7 zile lucrătoare.

(4) În cazul în care comisia de specialitate teritorială va considera că bolnavul nu suferă de o afecţiune care justifică trimiterea la tratament în străinătate, aceasta va emite o decizie de respingere a cererii depuse în care va expune temeinic cauzele pentru care afecţiunea nu are indicaţie de tratament în străinătate. În cuprinsul acestei decizii, comisia de specialitate teritorială va recomanda conduita medicală care se impune şi unitatea sanitară în care bolnavul va fi îngrijit în ţară. Decizia comisiei de specialitate teritoriale, va fi transmisă direcţiei de sănătate publică, care are obligaţia de a înştiinţa bolnavul în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la direcţia de sănătate publică.

(5) Direcţia de sănătate publică transmite Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii documentaţia întocmită în conformitate cu prevederile prezentului ordin, însoţită de adresa-tip de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 , în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii ofertei/ofertelor de preţ de la clinici, dar nu mai târziu de 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcţia de sănătate publică. În cazul în care bolnavul a fost internat pentru investigaţii medicale, termenul de transmitere al dosarului la Ministerul Sănătăţii se prelungeşte corespunzător.

(6) Comisia de specialitate teritorială are obligaţia de a comunica, în scris, direcţiei de sănătate publică concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, în maximum 7 zile lucrătoare de la examinarea cazului; pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei răspund administrativ, civil sau penal, după caz.

(7) Medicul curant de specialitate care recomandă trimiterea la tratament în străinătate are obligaţia să examineze bolnavul şi la întoarcerea acestuia în ţară, pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat direcţiei de sănătate publică, care să cuprindă date privind starea prezentă a bolnavului.

(8) În cazuri excepţionale impuse de natura şi gravitatea bolii, precum şi pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu însoţitor, costurile deplasării şi cazării urmând să fie suportate de aceştia, cu excepţia cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0 şi 6 ani, situaţie în care direcţia de sănătate publică va deconta şi costurile deplasării pentru un însoţitor.

(9) În cazul în care apar disfuncţionalităţi care întârzie întocmirea documentaţiei medicale pentru trimitere la tratament în străinătate mai mult de 22 de zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială, direcţia de sănătate publică va informa Ministerul Sănătăţii asupra cauzelor acestor întârzieri, urmând ca acesta să intervină prin reprezentanţii săi pentru rezolvarea problemelor apărute, în maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea informării.

 

ART. 5

*Ord. M.S. Nr 1066-2010

(1) Solicitările de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate se aprobă, ca urmare a analizării acestora de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii formată din:

a) un secretar de stat, în calitate de preşedinte al comisiei;

b) 2 reprezentanţi ai Serviciului pentru programe de sănătate;

c) un reprezentant al Direcţiei asistenţă medicală;

d) un reprezentant al Direcţiei generale economice.

*Ord. M.S. Nr 1352-2009

(2) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să se întrunească în primele 5 zile ale fiecărei luni, precum şi ori de câte ori este nevoie, în vederea analizării solicitărilor transmise în condiţiile prezentului ordin.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să se întrunească de două ori pe lună, în intervalul 1 - 5, respectiv 14 - 18 ale fiecărei luni, precum şi ori de câte ori este nevoie în cazul urgenţelor, în vederea analizării solicitărilor transmise în condiţiile prezentului ordin. Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii trebuie să ia măsuri pentru ca termenul de adoptare a deciziei şi comunicarea acesteia către direcţia de sănătate publică să nu depăşească 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la Ministerul Sănătăţii.

*Ord. M.S. Nr 1352-2009

(4) La finalul fiecărei întâlniri, ca urmare analizării solicitărilor depuse, comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia să întocmească un proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(5) În cazul în care solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate depăşesc fondurile stabilite lunar cu această destinaţie, comisia constituita la nivelul Ministerului Sănătăţii aprobă finanţarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate:

a) riscul vital estimat în lipsa tratamentului:

– risc major (mare) = 10 puncte;

– risc mediu = 5 puncte;

– risc scăzut (mic) = 0 puncte;

b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:

– foarte mare (recuperare totală) = 10 puncte;

– satisfăcător (recuperare parţială) = 5 puncte;

– nesatisfăcător (fără beneficii evidente) = 0 puncte;

d) abrogată.

(5) În cazul în care solicitările de finanţare a tratamentelor în străinătate depăşesc fondurile stabilite lunar cu această destinaţie, comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii aprobă finanţarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate:

a) riscul vital estimat în lipsa tratamentului:

- risc major (mare) = 10 puncte;

- risc mediu = 5 puncte;

- risc scăzut (mic) = 0 puncte;

b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:

- foarte mare (recuperare totală) = 10 puncte;

- satisfăcător (recuperare parţială) = 5 puncte;

- nesatisfăcător (fără beneficii evidente) = 0 puncte.

*Ord. M.S. Nr 1352-2009

(6) După stabilirea, de către comisiile de specialitate teritoriale, a punctajului total pentru fiecare bolnav, calculat prin însumarea punctajelor acordate conform prevederilor alin. (5), comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii determină punctajul total final corespunzător fiecărui bolnav prin aplicarea următoarelor criterii suplimentare:

a) costul estimat al tratamentului solicitat:

- sub 25.000 lei = 20 puncte;

- 25.000 - 50.000 lei = 15 puncte;

- 50.000 - 75.000 lei = 10 puncte;

- 75.000 - 100.000 lei = 5 puncte;

- peste 100.000 lei = 0 puncte;

b) perioada de timp care a trecut de la data înregistrării solicitării la nivelul Serviciului pentru programe de sănătate, calculată începând cu data de la care dosarul transmis este complet şi îndeplineşte toate condiţiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin:

- sub 1 lună = 0 puncte;

- 1 lună - 3 luni = 5 puncte;

- 3 luni - 6 luni = 10 puncte;

- 6 luni - 12 luni = 15 puncte;

- peste 12 luni = 20 puncte.

(7) Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate "Urgenţă medicală", criteriile suplimentare nu se aplică.

(8) Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii determină punctajul total final, pentru fiecare bolnav, prin însumarea punctajului total consemnat în procesul-verbal medical întocmit de către comisiile de specialitate teritoriale şi punctajele acordate la criteriile suplimentare prevăzute la alin. (6).

(9) Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin, în limita fondurilor stabilite lunar cu această destinaţie şi în ordinea descrescătoare a punctajelor totale finale obţinute în condiţiile prezentului ordin.

(10) În situaţia în care ca urmare a aplicării criteriilor prevăzute la alin. (5) şi (6) se obţin punctaje totale finale egale, au prioritate bolnavii cu risc vital major în lipsa tratamentului.

 

ART. 6

*Ord. M.S. Nr 50-2004

(1) Suma în valută necesară pentru tratamentul în străinătate se comunică de direcţia de sănătate publică a judeţului în care domiciliază pacientul, pe baza documentelor primite de la clinicile de specialitate din străinătate.

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) şi la art. 4 alin. (6) se asigură de Ministerul Sănătăţii în limita bugetului aprobat şi se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, ale spitalizării şi ale transportului pentru bolnav, sumele aferente fiind transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentaţia bolnavului.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) şi la art. 4 alin. (8) se asigură de Ministerul Sănătăţii în limita bugetului aprobat anual şi trimestrial cu această destinaţie şi se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, spitalizării şi transportului pentru bolnav, precum şi ale transportului pentru un însoţitor, dacă este cazul, sumele aferente fiind transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentaţia bolnavului. Dispoziţia bugetară de repartizare a creditelor va fi întocmită în maximum 7 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului de către ordonatorul principal de credite.

*Ord. M.S. Nr 50-2004  

(3) Asigurarea valutei necesare se face de către direcţia de sănătate publică a judeţului în care domiciliază bolnavul, în conformitate cu regulamentul valutar în vigoare.

 

ART. 7

(1) Plata tratamentului se face de către direcţia de sănătate publică, de regulă, în contul clinicii din străinătate, după efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite în original de la aceasta.

(2) În situaţia în care clinica din străinătate solicită achitarea în avans a costului tratamentului sau a unei părţi din acesta, direcţia de sănătate publică va transmite suma stabilită, solicitând totodată ca la sfârşitul tratamentului să se transmită documentele justificative pentru costul total al tratamentului.

(3) În cazul unor urgenţe medicale, pe baza recomandărilor comisiilor de specialitate teritoriale şi a aprobării comisiei din cadrul Ministerului Sănătăţii, pacientul poate efectua tratamentul recomandat în străinătate, cu suportarea cheltuielilor de către acesta, inclusiv costul transportului sau al însoţitorului, dacă este cazul, urmând ca în termen de 3 zile de la întoarcerea în ţară, pe baza documentelor justificative, să solicite direcţiei de sănătate publică decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 6 alin. (2).

(4) În vederea stabilirii modalităţii de achitare a costului tratamentului în avans sau după efectuarea acestuia, direcţiile de sănătate publică vor solicita, în corespondenţa cu clinicile din străinătate, precizări în acest sens.

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(5) În cazul pacienţilor care au efectuat tratament în străinătate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi pentru care se solicită de către clinica din străinătate prezentarea pentru control medical, în urma evaluării tratamentului, efectuată de către comisia de specialitate teritorială, se va considera prioritară asigurarea finanţării pentru aceşti pacienţi, pe baza recomandării termenului de prezentare stabilit de clinica din străinătate.

(5) În cazul în care clinica din străinătate solicită prezentarea la control a pacienţilor care au efectuat tratament în străinătate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, se asigură finanţare numai pe baza evaluării tratamentului de către medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul şi a procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială.

*Ord. M.S. Nr 50-2004

(6) În cazul pacienţilor la care suma facturată pentru tratament este mai mică decât suma aprobată, diferenţa va putea fi utilizată în acelaşi scop, dacă este cazul, în cursul aceluiaşi an calendaristic, pe baza aprobării comisiei Ministerului Sănătăţii.

 

ART. 8

(1) La plecarea din ţară în vederea efectuării tratamentului, bolnavul sau aparţinătorul va semna un angajament prin care se obligă ca în termen de 3 zile de la întoarcere să prezinte direcţiei de sănătate publică documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului. Modelul angajamentului este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Pacientul sau aparţinătorii acestuia vor semna un document de luare la cunoştinţă despre boala de care suferă, intervenţia recomandată, rezultatele aşteptate în urma efectuării intervenţiei în străinătate, precum şi despre riscurile pe care le comportă intervenţia. Modelul acestui document este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) În cazul decesului pacientului familia are obligaţia să anunţe în termen de 7 zile această situaţie direcţiei de sănătate publică, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli.

 

ART. 9

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

Pentru nerespectarea prevederilor prezentului ordin persoanele vinovate vor răspunde conform prevederilor legale în vigoare.

 

ART. 10

*Ord. M.S. Nr 50-2004

(1) Este interzisă finanţarea retroactivă a tratamentelor efectuate în străinătate de către bolnavi care nu au avut aprobarea prealabilă a comisiei Ministerului Sănătăţii, prevăzută la art. 5.

(2) Direcţia de sănătate publică are obligaţia de a comunica Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii cazurile în care plecarea pacienţilor în străinătate în scopul efectuării unui tratament medical s-a făcut fără aprobarea prealabilă a comisiei Ministerului Sănătăţii.

 

ART. 11

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

Serviciul pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii comunică direcţiilor de sănătate publică numele bolnavilor ale căror dosare au fost aprobate de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, precum şi sumele aprobate de ordonatorul principal de credite cu această destinaţie.

 

ART. 12

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

(1) La întoarcerea în ţară bolnavul are obligaţia să se prezinte în termen de 14 zile lucrătoare sau ori de câte ori este programat la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul în străinătate.

(2) La împlinirea termenului de un an de la efectuarea primului control prevăzut la alin. (1), medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul în străinătate elaborează un raport medical, care va fi înaintat direcţiei de sănătate publică.

(3) În situaţia în care bolnavul nu se prezintă la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul în străinătate, acesta nu va beneficia de aprobarea altor solicitări privind trimiterea la tratament în străinătate.

 

ART. 13

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ART. 14

*Ord. M.S. Nr 50-2004

Serviciul pentru programe de sănătate, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

 

ART. 15

*Ord. M.S. Nr 50-2004

La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 149/2003 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 27 februarie 2003.

 

ART. 16

*Ord. M.S. Nr 50-2004

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


 

ANEXA 1

    ARONDAREA JUDEŢELOR
la centrele universitare medicale în care funcţionează comisiile de specialitate teritoriale şi comisiile medicale centrale

 

1. Centrul universitar Bucureşti

Municipiul Bucureşti

Judeţele: Argeş, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Brăila

2. Centrul universitar Cluj-Napoca

Judeţele: Cluj, Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj

3. Centrul universitar Timişoara

Judeţele: Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara

4. Centrul universitar Iaşi

Judeţele: Bacău, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea, Iaşi, Botoşani, Galaţi

5. Centrul universitar Târgu Mureş

Judeţele: Covasna, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu

6. Centrul universitar Craiova

Judeţele: Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Dolj, Olt.

 

 

ANEXA 2

*Ord. M.S. Nr 697-2005

    ATRIBUŢIILE
comisiilor de specialitate teritoriale pentru trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate

 

   1. Examinează bolnavul şi documentaţia medicală, în vederea stabilirii diagnosticului complet al afecţiunii de bază (clinic, etiologic, funcţional, histopatologic, topografic, forma şi stadiul evolutiv), consemnând totodată şi eventualele boli asociate.

   2. În situaţia în care tratamentul bolnavului examinat poate fi efectuat în ţară, recomandă unitatea medicală în care bolnavul urmează să fie tratat, întocmind în acest scop documentaţia medicală necesară.

   3. Recomandă internarea pacientului într-o clinică din centrul universitar în care funcţionează comisia, în cazul în care sunt necesare investigaţii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.

   4. Completează procesul-verbal medical, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, pe care îl trimite direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti în termen de maximum 14 zile de la evaluarea pacientului.

    Recomandă minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratament în străinătate, furnizând şi datele de contact ale acestora (adresă, telefon, fax). Selectarea clinicilor se face în ordine descrescătoare, pe baza următoarelor criterii:

   - experienţa în domeniu şi rezultatele obţinute;

   - calitatea serviciilor oferite;

   - costul estimativ al tratamentului (cel mai mic).

    Comisia are obligaţia de a argumenta în scris selecţia clinicilor pentru tratament în străinătate.

   5. Completează fişa specială prevăzută în anexa nr. 4, pentru bolnavii cu afecţiuni hematologice care solicită transplant de celule STEM hematopoietice.

   6. Informează pacientul sau aparţinătorii acestuia despre boala de care suferă, intervenţia recomandată, rezultatele aşteptate în urma efectuării intervenţiei în străinătate, precum şi despre riscurile pe care le comportă intervenţia.

   7. Evaluează pacientul la întoarcerea în ţară şi elaborează un raport medical, trimis direcţiei de sănătate publică judeţene, în care este precizat beneficiul tratamentului efectuat. În cazul în care se impune continuarea tratamentului în străinătate, se completează un nou proces-verbal medical.

 

 

ANEXA 3

 *Ord. M.S. Nr 1066-2010

 

PROCES-VERBAL MEDICAL
pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de ........................

 

    Membrii Comisiei medicale de specialitate:

   1. ..............................................................., preşedintele comisiei;

   2. ..............................................................., membru;

   3. ..............................................................., membru;

   4. ..............................................................., membru;

   5. ..............................................................., membru.

    În conformitate cu prevederile ......................................................................., ne-am întrunit în comisie şi am examinat bolnavul/bolnava ................................, având ocupaţia .................................., buletin/carte de identitate seria .... nr. .........., domiciliat/domiciliată în...................................................., telefon......................., stabilind următoarele:

    Concluzii

   1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc.):

    ..................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................

   2. Tratamentul efectuat până în prezent în ţară:

    .....................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................

   3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate:

   a) locul ................................................................................................................................;

   b) perioada .........................................................................................................................;

   c) în ce a constat tratamentul

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat până în prezent în străinătate:

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   4. Starea actuală a afecţiunii:

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în ţară:

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   6. Motivaţia completă pentru care pacientul nu beneficiază de tratament în ţară (de exemplu, lipsa dotării necesare, alte motivaţii):

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   7. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale):

   a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: intervenţie chirurgicală, protezare, continuare tratament etc.):

    .............................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................

   b) clinicile recomandate

    (Se vor menţiona, obligatoriu, minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratamentul în străinătate, inclusiv datele de contact ale acestora: ţara, oraşul, telefon, fax)

   - clinica 1 ..............................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   - clinica 2 ..............................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   - clinica 3 ..............................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   d) dacă bolnavul are nevoie de însoţitor - motivare

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   8. Estimarea riscului vital legat de evoluţia bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate:

   a) risc major (mare) .......................................................................... 10 puncte;

   b) risc mediu ....................................................................................... 5 puncte;

   c) risc scăzut (mic) .............................................................................. 0 puncte.

   9. Estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat în străinătate:

   a) foarte mare (recuperare totală) .................................................... 10 puncte;

   b) satisfăcător (recuperare parţială) ................................................... 5 puncte;

   c) nesatisfăcător (fără beneficii evidente) .......................................... 0 puncte.

  

10. *** Abrogat

 

*PUNCTAJ TOTAL:

    (reprezentând suma punctajelor acordate la criteriile 8, 9 şi 10) =......... puncte

    Nivel de prioritate:

   A. Urgenţă medicală, din următoarele motive medicale:

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

   B. Procedura curentă:

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    Semnăturile membrilor comisiei:

   1. .................................................................................

   2. .................................................................................

   3. .................................................................................

   4. .................................................................................

   5. .................................................................................

    Preşedinte,
...................

 

 

ANEXA 4

 *Ord. M.S. Nr 50-2004

   Unitatea sanitară ..................

 Nr. ......../..........

    FIŞA DE TRIMITERE
la Comisia de specialitate hematologie, pentru evaluarea indicaţiei de transplant de celule STEM hematopoietice

    (A se completa cu majuscule toate rubricile, respectându-se
integral toate datele cerute.)

  
   Numele bolnavului ...........................................................
   Prenumele bolnavului ........................................................
   Numele purtat anterior ..................., vârsta ......., sexul ...........
   Locul naşterii ..........................., data naşterii ...................
   Mama ...................................., tata .............................
   Buletin/carte de identitate nr. ............... seria ..., eliberat/eliberată
la data .........................
   Organul emitent ........................., CNP ..............................
   Domiciliul stabil:
   Judeţul/sectorul ................., oraşul/comuna ...........................
   Str. ............................................... nr. ....................
   Bl. ................., sc. ..........., et. .........., ap. ......
   Telefon (domiciliu) ................., alte telefoane .......................
   Alte adrese .................................................................
   Locul de muncă (instituţia, adresa, telefon) ................................
   .............................................................................
   Persoane de contact (grad de rudenie, nume, prenume, adresă, telefon) .......
   .............................................................................
   Diagnostic (în detaliu: forma celulară, forma imunologică, stadiul, grupa de
risc)
   .............................................................................
   ............................................................................;
   Data diagnosticului .........................................................
   Locul diagnosticului: Instituţia ............................................
                         Adresa instituţiei ....................................
                         Telefon ....................., fax ....................
                         Medic .................................................

   Elemente de susţinere a diagnosticului (forma celulară, forma imunologică,
stadiul, grupa de risc). A se preciza locul efectuării examenelor, dacă acesta
diferă de locul diagnosticului:
   - examen clinic: ............................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene hematologice: .....................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene citochimice şi/sau imunohistochimice: .............................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene biochimice (cu valorile normale ale metodei): .....................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene imunologice (imunoserologice, imunohistochimice): .................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene citogenice: .......................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene radiologice (imagistice): .........................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - alte examene: .............................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   Tratament (în detaliu: produs, doze, ritm, zile, răspuns, complicaţii pentru
fiecare cură):
   .............................................................................
   .............................................................................
   Răspuns global (bilanţ); modul în care a fost apreciată evoluţia sub
tratament:
   .............................................................................
   .............................................................................
   Complicaţii la bilanţ: ......................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   Boli asociate la momentul formulării cererii de transplant (cu precizarea
elementelor de susţinere a diagnosticului); orice modificare survenită ulterior
completării actualului formular permite anularea valabilităţii cererii şi a
rezoluţiei formulate.
   - Cardiace: .................................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - Hepatice: .................................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - Renale: ...................................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - Infecţioase (precizări HIV, HTLV, virusuri hepatice, CMV, sifilis): .......
   .............................................................................
   .............................................................................
   - Alte boli asociate: .......................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   Examene stomatologice: ......................................................
   .............................................................................
   .............................................................................

                    Parafa şi semnătura medicului specialist ...................

   Consult neurologic: .........................................................
   .............................................................................
   .............................................................................

                    Parafa şi semnătura medicului specialist ...................

   Consult psihiatric: .........................................................
   .............................................................................
   .............................................................................

                    Parafa şi semnătura medicului specialist ...................

   Expertiza psihologică: ......................................................
   .............................................................................
   .............................................................................

                    Parafa şi semnătura medicului specialist ...................

   Situaţia bolii la momentul formulării cererii de transplant: ................
   .............................................................................
   .............................................................................
   Elemente de fundamentare a cererii de transplant: ...........................
   .............................................................................
   .............................................................................
   Ultimul bilant: data ...........................................
   Indice Karnofsky (modificat pentru copii) ........... Testul HIV ............
   Radiografia toracică (f + p) ................................................
   Teste funcţionale ventilatorii: VEMS ........... CV ............ CPT ........
   FVC (opţional) ..................... FEVI (opţional) ........................
   Indice de difuziune a CO (opţional) .........................................
   Puls/AV ...................... TA ............... ECG .......................
   Ecocardiograma (FEVS) .......................................................
   EEG (opţional) ..............................................................
   Examenul fundului de ochi ...................................................
   Examenul LCR ................................................................
   AST/ALT ........... Bilirubina serică (totală, directă, indirectă) ..........
   Creatinina serică .............. CI. Creatinină (opţional) ..................
   Uree sanguină ................. Acid uric sanguin ...........................
   Hemograma completă: .........................................................
   .............................................................................
   Mielograma (nr./data): ......................................................
   .............................................................................
   Biopsia medulară (nr./data): ................................................
   .............................................................................
   Consimţământul scris al pacientului/familiei (tutorelui legal), motivarea
consimţământului:
   .............................................................................
   .............................................................................
   Martori: 1. Numele şi prenumele (în clar) ...................................
            Semnătura ...................................
            2. Numele şi prenumele (în clar) ............
            Semnătura ...................................

   Grupa sanguină .............................. Rh ............................
   Anticorpi iregulari .........................................................
   Fenotip HLA .................................................................
   .............................................................................

                                 Semnătura şi parafa medicului care trimite
                                     ..................................

   Data formulării cererii complete ............................................
   Data analizei cererii .......................................................
   Rezultatul cererii (TCSH este/nu este indicat) ..............................
   Motivarea formulată de comisie ..............................................
   .............................................................................
   Locul de pe lista de aşteptare ..............................................
   Data prevăzută a transplantului .............................................
   Centrul .....................................................................
   Alte observaţii ale comisiei ................................................
   .............................................................................
   .............................................................................

   Asigurarea de sănătate/Nr. carnet de asigurat ...............................

   Comisia de specialitate teritorială: ........................................

   Preşedinte ..........................
   Membri: 1. ..........................
                 2. ..........................
                 3. ..........................

 

 

    Comisia are obligaţia de a argumenta în scris selecţia clinicilor pentru tratament în străinătate.

   5. Completează fişa specială prevăzută în anexa nr. 4, pentru bolnavii cu afecţiuni hematologice care solicită transplant de celule STEM hematopoietice.

   6. Informează pacientul sau aparţinătorii acestuia despre boala de care suferă, intervenţia recomandată, rezultatele aşteptate în urma efectuării intervenţiei în străinătate, precum şi despre riscurile pe care le comportă intervenţia.

   7. Evaluează pacientul la întoarcerea în ţară şi elaborează un raport medical, trimis direcţiei de sănătate publică judeţene, în care este precizat beneficiul tratamentului efectuat. În cazul în care se impune continuarea tratamentului în străinătate, se completează un nou proces-verbal medical.

 

 

ANEXA 3

 *Ord. M.S. Nr 1066-2010

 

PROCES-VERBAL MEDICAL
pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de ........................

 

    Membrii Comisiei medicale de specialitate:

   1. ..............................................................., preşedintele comisiei;

   2. ..............................................................., membru;

   3. ..............................................................., membru;

   4. ..............................................................., membru;

   5. ..............................................................., membru.

    În conformitate cu prevederile ......................................................................., ne-am întrunit în comisie şi am examinat bolnavul/bolnava ................................, având ocupaţia .................................., buletin/carte de identitate seria .... nr. .........., domiciliat/domiciliată în...................................................., telefon......................., stabilind următoarele:

    Concluzii

   1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc.):

    ..................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................

   2. Tratamentul efectuat până în prezent în ţară:

    .....................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................

    .....................................................................................................................................

   3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate:

   a) locul ................................................................................................................................;

   b) perioada .........................................................................................................................;

   c) în ce a constat tratamentul

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat până în prezent în străinătate:

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   4. Starea actuală a afecţiunii:

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în ţară:

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   6. Motivaţia completă pentru care pacientul nu beneficiază de tratament în ţară (de exemplu, lipsa dotării necesare, alte motivaţii):

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   7. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale):

   a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: intervenţie chirurgicală, protezare, continuare tratament etc.):

    .............................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................

   b) clinicile recomandate

    (Se vor menţiona, obligatoriu, minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratamentul în străinătate, inclusiv datele de contact ale acestora: ţara, oraşul, telefon, fax)

   - clinica 1 ..............................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   - clinica 2 ..............................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   - clinica 3 ..............................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   d) dacă bolnavul are nevoie de însoţitor - motivare

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

   8. Estimarea riscului vital legat de evoluţia bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate:

   a) risc major (mare) .......................................................................... 10 puncte;

   b) risc mediu ....................................................................................... 5 puncte;

   c) risc scăzut (mic) .............................................................................. 0 puncte.

   9. Estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat în străinătate:

   a) foarte mare (recuperare totală) .................................................... 10 puncte;

   b) satisfăcător (recuperare parţială) ................................................... 5 puncte;

   c) nesatisfăcător (fără beneficii evidente) .......................................... 0 puncte.

  

10. *** Abrogat

 

*PUNCTAJ TOTAL:

    (reprezentând suma punctajelor acordate la criteriile 8, 9 şi 10) =......... puncte

    Nivel de prioritate:

   A. Urgenţă medicală, din următoarele motive medicale:

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

   B. Procedura curentă:

    ..........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

    Semnăturile membrilor comisiei:

   1. .................................................................................

   2. .................................................................................

   3. .................................................................................

   4. .................................................................................

   5. .................................................................................

    Preşedinte,
...................

 

 

ANEXA 4

 *Ord. M.S. Nr 50-2004

   Unitatea sanitară ..................

 Nr. ......../..........

    FIŞA DE TRIMITERE
la Comisia de specialitate hematologie, pentru evaluarea indicaţiei de transplant de celule STEM hematopoietice

    (A se completa cu majuscule toate rubricile, respectându-se
integral toate datele cerute.)

  
   Numele bolnavului ...........................................................
   Prenumele bolnavului ........................................................
   Numele purtat anterior ..................., vârsta ......., sexul ...........
   Locul naşterii ..........................., data naşterii ...................
   Mama ...................................., tata .............................
   Buletin/carte de identitate nr. ............... seria ..., eliberat/eliberată
la data .........................
   Organul emitent ........................., CNP ..............................
   Domiciliul stabil:
   Judeţul/sectorul ................., oraşul/comuna ...........................
   Str. ............................................... nr. ....................
   Bl. ................., sc. ..........., et. .........., ap. ......
   Telefon (domiciliu) ................., alte telefoane .......................
   Alte adrese .................................................................
   Locul de muncă (instituţia, adresa, telefon) ................................
   .............................................................................
   Persoane de contact (grad de rudenie, nume, prenume, adresă, telefon) .......
   .............................................................................
   Diagnostic (în detaliu: forma celulară, forma imunologică, stadiul, grupa de
risc)
   .............................................................................
   ............................................................................;
   Data diagnosticului .........................................................
   Locul diagnosticului: Instituţia ............................................
                         Adresa instituţiei ....................................
                         Telefon ....................., fax ....................
                         Medic .................................................

   Elemente de susţinere a diagnosticului (forma celulară, forma imunologică,
stadiul, grupa de risc). A se preciza locul efectuării examenelor, dacă acesta
diferă de locul diagnosticului:
   - examen clinic: ............................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene hematologice: .....................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene citochimice şi/sau imunohistochimice: .............................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene biochimice (cu valorile normale ale metodei): .....................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene imunologice (imunoserologice, imunohistochimice): .................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene citogenice: .......................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - examene radiologice (imagistice): .........................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - alte examene: .............................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   Tratament (în detaliu: produs, doze, ritm, zile, răspuns, complicaţii pentru
fiecare cură):
   .............................................................................
   .............................................................................
   Răspuns global (bilanţ); modul în care a fost apreciată evoluţia sub
tratament:
   .............................................................................
   .............................................................................
   Complicaţii la bilanţ: ......................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   Boli asociate la momentul formulării cererii de transplant (cu precizarea
elementelor de susţinere a diagnosticului); orice modificare survenită ulterior
completării actualului formular permite anularea valabilităţii cererii şi a
rezoluţiei formulate.
   - Cardiace: .................................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - Hepatice: .................................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - Renale: ...................................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   - Infecţioase (precizări HIV, HTLV, virusuri hepatice, CMV, sifilis): .......
   .............................................................................
   .............................................................................
   - Alte boli asociate: .......................................................
   .............................................................................
   .............................................................................
   Examene stomatologice: ......................................................
   .............................................................................
   .............................................................................

                    Parafa şi semnătura medicului specialist ...................

   Consult neurologic: .........................................................
   .............................................................................
   .............................................................................

                    Parafa şi semnătura medicului specialist ...................

   Consult psihiatric: .........................................................
   .............................................................................
   .............................................................................

                    Parafa şi semnătura medicului specialist ...................

   Expertiza psihologică: ......................................................
   .............................................................................
   .............................................................................

                    Parafa şi semnătura medicului specialist ...................

   Situaţia bolii la momentul formulării cererii de transplant: ................
   .............................................................................
   .............................................................................
   Elemente de fundamentare a cererii de transplant: ...........................
   .............................................................................
   .............................................................................
   Ultimul bilant: data ...........................................
   Indice Karnofsky (modificat pentru copii) ........... Testul HIV ............
   Radiografia toracică (f + p) ................................................
   Teste funcţionale ventilatorii: VEMS ........... CV ............ CPT ........
   FVC (opţional) ..................... FEVI (opţional) ........................
   Indice de difuziune a CO (opţional) .........................................
   Puls/AV ...................... TA ............... ECG .......................
   Ecocardiograma (FEVS) .......................................................
   EEG (opţional) ..............................................................
   Examenul fundului de ochi ...................................................
   Examenul LCR ................................................................
   AST/ALT ........... Bilirubina serică (totală, directă, indirectă) ..........
   Creatinina serică .............. CI. Creatinină (opţional) ..................
   Uree sanguină ................. Acid uric sanguin ...........................
   Hemograma completă: .........................................................
   .............................................................................
   Mielograma (nr./data): ......................................................
   .............................................................................
   Biopsia medulară (nr./data): ................................................
   .............................................................................
   Consimţământul scris al pacientului/familiei (tutorelui legal), motivarea
consimţământului:
   .............................................................................
   .............................................................................
   Martori: 1. Numele şi prenumele (în clar) ...................................
            Semnătura ...................................
            2. Numele şi prenumele (în clar) ............
            Semnătura ...................................

   Grupa sanguină .............................. Rh ............................
   Anticorpi iregulari .........................................................
   Fenotip HLA .................................................................
   .............................................................................

                                 Semnătura şi parafa medicului care trimite
                                     ..................................

   Data formulării cererii complete ............................................
   Data analizei cererii .......................................................
   Rezultatul cererii (TCSH este/nu este indicat) ..............................
   Motivarea formulată de comisie ..............................................
   .............................................................................
   Locul de pe lista de aşteptare ..............................................
   Data prevăzută a transplantului .............................................
   Centrul .....................................................................
   Alte observaţii ale comisiei ................................................
   .............................................................................
   .............................................................................

   Asigurarea de sănătate/Nr. carnet de asigurat ...............................

   Comisia de specialitate teritorială: ........................................

   Preşedinte ..........................
   Membri: 1. ..........................
                 2. ..........................
                 3. ..........................

 

 

ANEXA 5

*Ord. M.S. Nr 1352-2009

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ........................................
    ..................................................
    (adresă, telefon, fax)
    Nr. ............./.............
    Către:
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Serviciul pentru programe de sănătate
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin linia din Ordinul nr. 1066/2010 începând cu 10.08.2010.

    Vă trimitem alăturat dosarul medical al pacientului .................................., cu diagnosticul ..........................................., care are recomandarea Comisiei medicale de ........................................................................... pentru trimiterea la tratament medical în ...............................................................,
    având:
    PUNCTAJ TOTAL de ..................................................................... puncte, în vederea efectuării ..................................
    .......................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................
    Vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de ......................................, din care:
    cheltuieli de tratament = ..................................................................... lei;
    cheltuieli de spitalizare = ................................................................. lei;
    cheltuieli de transport = ...................................................................... lei.
    Director coordonator,
...............................................
(numele în clar şi semnătura)

    Director coordonator adjunct financiar-contabil,
...............................................
(numele în clar şi semnătura)

 

 

   ANEXA 6

 *Ord. M.S. Nr 50-2004

    ANGAJAMENT

Subsemnatul .................................................................
                                     (numele şi prenumele)
domiciliat în .................................................................,
                        (judeţ, localitate, str., bl., sc., et., ap.)
cu buletin/carte de identitate seria ............ nr. ..............., eliberat/
eliberată la data de .................... de ......., în calitate de solicitant/
aparţinător legal (soţ/soţie, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal) al
tratamentului în străinătate pentru diagnosticul ......................, aprobat
prin (nr. de înregistrare al documentului de aprobare) ........................,
în temeiul art. ............... din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50 din 23
ianuarie 2004, mă angajez ca în termen de 3 zile de la întoarcerea mea în ţară
să prezint direcţiei de sănătate publică a judeţului ............. (municipiului
Bucureşti) documentele justificative privind utilizarea sumei de ..............,
aprobată pentru efectuarea tratamentului medical.

   Nr. ............. din ...........

                                                      Semnătura
                                                 ....................

 

 

ANEXA 7

 

    DECLARAŢIE

Subsemnatul ................................................................,
                                     (numele şi prenumele)
domiciliat în .................................................................,
                        (judeţ, localitate, str., bl., sc., et., ap.)
cu buletin/carte de identitate seria ...... nr. ............, eliberat/eliberată
la data de ...... de ...................., în calitate de solicitant/aparţinător
legal (soţ/soţie, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal) al
tratamentului în străinătate pentru diagnosticul ..................., în temeiul
art. 8 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50 din 23 ianuarie 2004,
declar că am luat cunoştinţă de la comisia de specialitate teritorială despre
următoarele informaţii referitoare la:
   - boala de care suferă pacientul pentru care se recomandă tratament în
străinătate;
   - tratamentul recomandat în străinătate, precum şi riscurile pe care le
comportă acesta;
   - rezultatele aşteptate în urma efectuării tratamentului în străinătate.

   Nr. .............. din ..............

                                                      Semnătura
                                                   ................

 

 

 

ANEXA 8

 *Ord. M.S. Nr 1352-2009

 

    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
cu privire la analiza proceselor-verbale medicale întocmite în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate la data .....................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Diagnosticul complet*

Vârsta

Estimarea riscului vital

Estimarea beneficiului pentru bolnav

Estimarea beneficiului pentru societate

Vârsta

PUNCTAJ TOTAL

 

Major

Mediu

Scăzut

FM**

S***

NS****

T*****

P******

F*******

0-26 de ani

27-60 de ani

peste 60 de ani

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5

*Ord. M.S. Nr 1352-2009

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ........................................
    ..................................................
    (adresă, telefon, fax)
    Nr. ............./.............
    Către:
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Serviciul pentru programe de sănătate
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin linia din Ordinul nr. 1066/2010 începând cu 10.08.2010.

    Vă trimitem alăturat dosarul medical al pacientului .................................., cu diagnosticul ..........................................., care are recomandarea Comisiei medicale de ........................................................................... pentru trimiterea la tratament medical în ...............................................................,
    având:
    PUNCTAJ TOTAL de ..................................................................... puncte, în vederea efectuării ..................................
    .......................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................
    Vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de ......................................, din care:
    cheltuieli de tratament = ..................................................................... lei;
    cheltuieli de spitalizare = ................................................................. lei;
    cheltuieli de transport = ...................................................................... lei.
    Director coordonator,
...............................................
(numele în clar şi semnătura)

    Director coordonator adjunct financiar-contabil,
...............................................
(numele în clar şi semnătura)

 

 

   ANEXA 6

 *Ord. M.S. Nr 50-2004

    ANGAJAMENT

Subsemnatul .................................................................
                                     (numele şi prenumele)
domiciliat în .................................................................,
                        (judeţ, localitate, str., bl., sc., et., ap.)
cu buletin/carte de identitate seria ............ nr. ..............., eliberat/
eliberată la data de .................... de ......., în calitate de solicitant/
aparţinător legal (soţ/soţie, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal) al
tratamentului în străinătate pentru diagnosticul ......................, aprobat
prin (nr. de înregistrare al documentului de aprobare) ........................,
în temeiul art. ............... din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50 din 23
ianuarie 2004, mă angajez ca în termen de 3 zile de la întoarcerea mea în ţară
să prezint direcţiei de sănătate publică a judeţului ............. (municipiului
Bucureşti) documentele justificative privind utilizarea sumei de ..............,
aprobată pentru efectuarea tratamentului medical.

   Nr. ............. din ...........

                                                      Semnătura
                                                 ....................

 

 

ANEXA 7

 

    DECLARAŢIE

Subsemnatul ................................................................,
                                     (numele şi prenumele)
domiciliat în .................................................................,
                        (judeţ, localitate, str., bl., sc., et., ap.)
cu buletin/carte de identitate seria ...... nr. ............, eliberat/eliberată
la data de ...... de ...................., în calitate de solicitant/aparţinător
legal (soţ/soţie, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal) al
tratamentului în străinătate pentru diagnosticul ..................., în temeiul
art. 8 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50 din 23 ianuarie 2004,
declar că am luat cunoştinţă de la comisia de specialitate teritorială despre
următoarele informaţii referitoare la:
   - boala de care suferă pacientul pentru care se recomandă tratament în
străinătate;
   - tratamentul recomandat în străinătate, precum şi riscurile pe care le
comportă acesta;
   - rezultatele aşteptate în urma efectuării tratamentului în străinătate.

   Nr. .............. din ..............

                                                      Semnătura
                                                   ................

 

 

 

ANEXA 8

 *Ord. M.S. Nr 1352-2009

 

    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
cu privire la analiza proceselor-verbale medicale întocmite în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate la data .....................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Diagnosticul complet*

Vârsta

Estimarea riscului vital

Estimarea beneficiului pentru bolnav

Estimarea beneficiului pentru societate

Vârsta

PUNCTAJ TOTAL

 

Major

Mediu

Scăzut

FM**

S***

NS****

T*****

P******

F*******

0-26 de ani

27-60 de ani

peste 60 de ani

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se va menţiona diagnosticul aşa cum este consemnat în procesul-verbal întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.

** Foarte mare (recuperare totală).

*** Satisfăcător (recuperare parţială).

**** Nesatisfăcător (fără beneficii evidente).

***** Reintegrare socială şi reinserţie profesională totală.

****** Reintegrare socială şi reinserţie profesională parţială.

******* Fără reintegrare socială şi reinserţie profesională.

 

NOTĂ:

Punctajul total menţionat în coloana 16 se va calcula ca sumă a punctajelor acordate la următoarele criterii:

a) estimarea riscului vital legat de evoluţia bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate;

b) estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat în străinătate;

c) estimarea beneficiului pentru societate al tratamentului recomandat în străinătate;

d) vârsta pacientului.

 

Preşedintele comisiei,

.............................

(numele în clar şi semnătura)

 

Figura 1Lex: Situaţie centralizatoare cu privire la analiza proceselor-verbale medicale întocmite în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate

 

 

ANEXA 9

*Ord. M.S. Nr 1066-2010

    PROCES-VERBAL

 

    Nr. .... din data .............

    Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, numită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. ..... din ................., a analizat următoarele solicitări de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate:

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Diagnosticul complet*

Numărul/Data înregistrării solicitării

Punctaj total**

Punctaj pentru costul estimat al tratamentului solicitat***

Punctaj pentru perioada de timp****

Punctaj total final

Decizia comisiei aprobat/ neaprobat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Se va menţiona diagnosticul aşa cum este consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.

   ** Se va menţiona punctajul total consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.

   *** Se va menţiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru criteriul "costul estimat al tratamentului solicitat", în condiţiile prevederilor ordinului.

   **** Se va menţiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru criteriul "perioada de timp care a trecut de la data înregistrării solicitării", în condiţiile prevederilor ordinului.

   NOTE:

    Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate "Urgenţă medicală", nu se aplică criteriile suplimentare şi nu se completează coloanele 5 şi 6.

    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar se păstrează la nivelul Serviciului pentru programe de sănătate şi alt exemplar de către preşedintele comisiei.

   1. Preşedinte - secretar de stat,

    ......................................

    (numele şi prenumele)

    Semnătura

    ......................................

   2. Membri:

    Reprezentantul Serviciului pentru programe de sănătate,

    ......................................

    (numele şi prenumele)

    Semnătura

    ......................................

    Reprezentantul Direcţiei asistenţă medicală,

    ......................................

    (numele şi prenumele)

    Semnătura

    ......................................

    Reprezentantul Direcţiei generale economice,

    ......................................

    (numele şi prenumele)

    Semnătura

    ......................................

   3. Secretar,

    ......................................

    (numele şi prenumele)

    Semnătura

    ......................................

 

 

ANEXA 10

*Ord. M.S. Nr 1011-2011

 

    OFERTĂ PRIVIND COSTUL TRATAMENTULUI

 

   I. Date privind identificarea clinicii:

    Denumirea: .........................................................................................................................................................

    Adresa: ...............................................................................................................................................................

    Persoana de contact: ..........................................................................................................................................

    Telefon: ..................................................................................

    Fax: .......................................................................................

    E-mail: ...................................................................................

    Numărul de cont bancar: .......................................................

   II. Date privind identificarea pacientului:

    Numele: .............................................................................................

    Prenumele: ........................................................................................

    Diagnosticul: ......................................................................................

   III. Date privind costul tratamentului:

   - cost privind evaluarea medicală a pacientului;

   - cost privind procedura terapeutică aplicată;

   - cost privind evaluarea medicală a pacientului posttratament;

   - cost/zi de spitalizare;

   - cost total.

   IV. Condiţiile de plată a tratamentului

   V. Data programării pacientului pentru internare