Documente necesare pentru obtinerea CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP

documente pt CERTIFICATUL-de HANDICAP dizabilitate

 

Conform art. 7 alin. 1 din Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap, “Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele :

  • cerere-tip de evaluare complexă;
  • copie de pe documentele de identitate;

documente medicale :

  • referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
  • scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH;
  • copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
  • investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;
  • ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor,   copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor,   adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.“