Drepturile tinerilor/copiilor cu cerinte educationale speciale (CES) incadrati in invatamantul de masa

Guvernul Romaniei prin Hotararea nr. 423/16.06.2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 0465/22.06.2016 a aprobat repartizarea pe judete a sumelor necesare platiii drepturilor copiilor cu CES inscrisi in invatamantul de masa, precum si metodologia de acordare a acestor drepturi.

ATENTIE: IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA DATA INTRARII IN VIGOARE A HOTARARII DE GUVERN, PARINTII SAU REPREZENTANTII LEGALI TREBUIE SA DEPUNA O CERERE SCRISA PRIN CARE SOLICITA ACORDAREA ACESTOR DREPTURI.

Descarcă model cerere: cerere alocatie scoala 2016

Cererea se depune la unitatea de invatamant preuniversitar unde este inscris copilul cu CES, impreuna cu urmatoarele documente:

 1. certificatul de naştere al beneficiarului;
 2. actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
 3. certificatul de orientare şcolară şi profesională.

Conform HG, se vor acorda drepturile aferente perioadei ianuarie – decembrie 2016, deci nu si ptr septembrie – decembrie 2015.

Drepturile de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite se plătesc până la finalul anului calendaristic.

Pentru alocația de hrană plată se face până în data de 5 ale lunii următoare, însă pentru perioada ianuarie – iunie 2016 probabil va dura ceva timp până la punerea în aplicare a dispozițiilor HGvezi art. 2 din anexa 2, deși totuși sunt prevăzute niște termene destul de stricte.

Mai jos veti gasi atât procedura de acordare a drepturilor cât și textul integral al hotărârii de guvern și anexelor acesteia.

Art. 2 din metodologie

(1) Părintele sau, după caz, reprezentantul legal al beneficiarului definit în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a), în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicită, pe bază de cerere scrisă, acordarea acestor drepturi.

(2) Cererea scrisă este depusă la unitatea de învăţământ preuniversitar de masă cu personalitate juridică, definită în conformitate cu prevederile art. 1 lit. c), la care este înscris copilul/elevul/tânărul cu cerinţe educaţionale speciale, şi este însoţită de următoarele documente, în copie:

 1. a)certificatul de naştere al beneficiarului;
 2. b)actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
 3. c)certificatul de orientare şcolară şi profesională.

……………………

Art. 3.

(1) În execuţie, unităţile de învăţământ de masă plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e).

(2) Fac excepţie de la condiţia de acordare a drepturilor în funcţie de prezenţa şcolară, prevăzută la alin. (1), beneficiarii care au certificat de orientare şcolară şi profesională şi care sunt şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.

(3) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc până la finele anului calendaristic.

 

Hotararea de Guvern nr. 423/16.06.2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 0465/22.06.2016

Art. 1.

(1) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se repartizează pe judeţe suma totală de 68.000 mii lei, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 43 din anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se repartizează municipiului Bucureşti suma de 1.240 mii lei, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

(3) Sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) se aprobă în bugetele judeţelor/bugetul municipiului Bucureşti, potrivit legii, şi se utilizează pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă, pentru toate zilele de şcolarizare din anul 2016, constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei.

(4) Cuantumul drepturilor prevăzute la alin. (3) este stabilit potrivit prevederilor pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Art. 2.

Se aprobă metodologia de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.

Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din prezenta hotărâre în structura bugetului de stat pe anul 2016.

   
  PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Adrian Curaj
p. Ministrul finanţelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Valentina Conţescu,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii,
Vlad Vasile Voiculescu

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 423.

ANEXA Nr. 1

       
  Nr. crt. JUDEŢUL SUMA
(mii lei)
  1 Alba 1.668
  2 Arad 2.209
  3 Argeş 1.886
  4 Bacău 1.545
  5 Bihor 3.494
  6 Bistriţa-Năsăud 1.449
  7 Botoşani 2.219
  8 Braşov 3.507
  9 Brăila 2.183
  10 Buzău 1.517
  11 Caraş-Severin 1.899
  12 Călăraşi 801
  13 Cluj 2.659
  14 Constanţa 1.504
  15 Covasna 1.035
  16 Dâmboviţa 2.915
  17 Dolj 1.962
  18 Galaţi 1.433
  19 Giurgiu 62
  20 Gorj 1.730
  21 Harghita 1.452
  22 Hunedoara 2.483
  23 Ialomiţa 2.167
  24 Iaşi 2.094
  25 Ilfov 536
  26 Maramureş 695
  27 Mehedinţi 1.366
  28 Mureş 913
  29 Neamţ 1.257
  30 Olt 999
  31 Prahova 2.097
  32 Satu Mare 1.329
  33 Sălaj 838
  34 Sibiu 2.063
  35 Suceava 2.383
  36 Teleorman 723
  37 Timiş 3.293
  38 Tulcea 611
  39 Vaslui 1.379
  40 Vâlcea 950
  41 Vrancea 695
  TOTAL: 68.000

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIA
de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

 1. a)beneficiar – copil/elev/tânăr cu cerinţe educaţionale speciale integrat în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă, care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 51  (2)din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu beneficiază de măsură de protecţie specială stabilită în condiţiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b)certificatul de orientare şcolară şi profesională – document/act oficial eliberat de către Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor cuprinse în Legea educaţiei naţionale  1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează diagnosticul/deficienţa şi orientează copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă;
 3. c)unităţile de învăţământ de masă – totalitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, de stat şi particular sau confesional acreditat, cu excepţia unităţilor de învăţământ special.

Art. 2.

(1) Părintele sau, după caz, reprezentantul legal al beneficiarului definit în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a), în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicită, pe bază de cerere scrisă, acordarea acestor drepturi.

(2) Cererea scrisă este depusă la unitatea de învăţământ preuniversitar de masă cu personalitate juridică, definită în conformitate cu prevederile art. 1 lit. c), la care este înscris copilul/elevul/tânărul cu cerinţe educaţionale speciale, şi este însoţită de următoarele documente, în copie:

 1. a)certificatul de naştere al beneficiarului;
 2. b)actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
 3. c)certificatul de orientare şcolară şi profesională.

(3) În termen de 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), unităţile de învăţământ de masă cu personalitate juridică în care sunt integraţi copii/elevi/tineri cu cerinţe educaţionale speciale transmit ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparţin numărul de beneficiari înscrişi în evidenţe la data de 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date, pe structura de vârstă prevăzută la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi datele de identificare ale beneficiarilor şi ale reprezentanţilor legali, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), centralizează solicitările unităţilor de învăţământ preuniversitar de masă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie, şi transmit situaţia centralizatoare inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti care, prin intermediul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti, verifică şi validează situaţia primită.

(5) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti transmit(e) consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), situaţia prevăzută la alin. (3), pe structura prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(6) Consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte nivelul sumelor cuvenite fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate de învăţământ de masă cu personalitate juridică, prin înmulţirea numărului de beneficiari cu valoarea drepturilor cuvenite, prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014.

(7) În termen de cel mult 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin (5), consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizează pe comune, oraşe şi municipii/sectoare, după caz, prin hotărâre, sumele stabilite, cu încadrarea în sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului cu această destinaţie şi le comunică acestora.

(8) Sumele alocate conform alin. (7) şi reflectate în bugetul judeţului, la partea de cheltuieli, cu ajutorul indicatorului „Transferuri din bugetul judeţului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă” se transferă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor consiliilor judeţene/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(9) Prin rectificare bugetară, sumele primite potrivit alin. (8) de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetele locale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului „Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă”, iar la partea de cheltuieli, în bugetele unităţilor de învăţământ, la titlul 57 „Asistenţă socială”, articolul 57.02 „Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar” pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă de stat, respectiv în bugetul local, la titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.63 „Finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat” pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă, particular sau confesional acreditat.

(10) În vederea asigurării fondurilor necesare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contribui la finanţarea acestor cheltuieli cu sume din veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

(11) Sumele acordate potrivit dispoziţiilor alin. (9) unităţilor de învăţământ preuniversitar de masă, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se restituie bugetului local din care au fost primite.

(12) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale restituie judeţelor/municipiului Bucureşti sumele acordate potrivit dispoziţiilor alin. (7) şi rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, urmând ca acestea să se regularizeze cu bugetul de stat.

Art. 3.

(1) În execuţie, unităţile de învăţământ de masă plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e).

(2) Fac excepţie de la condiţia de acordare a drepturilor în funcţie de prezenţa şcolară, prevăzută la alin. (1), beneficiarii care au certificat de orientare şcolară şi profesională şi care sunt şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.

(3) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc până la finele anului calendaristic.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .

Unitatea Şcolară . . . . . . . . . .

SITUAŢIA NOMINALĂ
a beneficiarilor pe grupe de vârstă şi a zilelor de şcolarizare, în anul şcolar 2016

                 
  Nr. crt. Numele şi prenumele beneficiarului Data naşterii beneficiarului Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 Numele şi prenumele părintelui/ reprezentantului legal Nr. certificatului de orientare şcolară şi profesională/ data eliberării Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 (ianuarie- iunie 2016)*) Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 (septembrie- decembrie 2016)**)
                 
                 
                 
                 
                 
                 

*) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 se stabileşte în funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ şi clase, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, modificat şi completat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2015, şi a planurilor-cadru de învăţământ în vigoare.

**) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 se stabileşte în funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ din perioada 12 septembrie 2016-23 decembrie 2016.

     
  Director,
. . . . . . . . . .
Secretar,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la metodologie

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
privind beneficiarii pe grupe de vârstă şi a zilelor de şcolarizare, în anul şcolar 2016

                   
  Nr. crt. Unitatea şcolară Numele şi prenumele beneficiarului Data naşterii beneficiarului Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 Numele şi prenumele părintelui/ reprezentantului legal Nr. certificatului de orientare şcolară şi profesională/ data eliberării Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 (ianuarie- iunie 2016)*) Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 (septembrie- decembrie 2016)**)
                   
                   
                   
                   
                   

*) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 se stabileşte în funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ şi clase, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, modificat şi completat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2015, şi a planurilor-cadru de învăţământ în vigoare.

**) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 se stabileşte în funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ din perioada 12 septembrie 2016-23 decembrie 2016.

     
  Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .
Director executiv,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la metodologie

CONSILIUL JUDEŢEAN/GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI . . . . . . . . . .

Inspectoratul Şcolar al . . . . . . . . . .

SITUAŢIA BENEFICIARILOR ŞI A SUMELOR
ce se cuvin unităţilor administrativ-teritoriale

                           
  Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Unitatea şcolară Numele şi prenumele beneficiarului Data naşterii beneficiarului Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 Numele şi prenumele părintelui/ reprezentantului legal Nr. certificatului de orientare şcolară şi profesională/ data eliberării Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 (ianuarie- iunie 2016) Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 (septembrie- decembrie 2016) SUMA
(mii lei)*)
  Hrană Alte drepturi Total
    UAT . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . .                  
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  
      B . . . . . . . . . .                  
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  
      Etc.                    
    Total UAT . . . . . . . . . . x x   x x x x x      
    UAT . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . .                  
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  
      B . . . . . . . . . .                  
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  
      Etc.                    
    Total UAT . . . . . . . . . . x x   x x x x x      
    Etc.                      

*) Coloana se va completa la nivelul consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

       
  Inspectoratul Şcolar Judeţean . . . . . . . . . ./
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Inspector şcolar general,
. . . . . . . . . .
  Consiliul Judeţean . . . . . . . . . ./
Consiliul General al Municipiului Bucureşti
Preşedinte,
. . . . . . . . . .
    Avizat
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională . . . . . . . . . ./
Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti
Director,
. . . . . . . . . .
 

 

Date