Educație

Art. 15

(1) Persoanele cu handicap au acces liber și egal la orice formă de educație, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap și nevoile educaționale ale acestora.

(2) Persoanelor cu handicap Ii se asigură educația permanentă și formarea profesională de-a lungul întregii vieți.

(3) Persoana cu handicap sau, după caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie în alegerea formei și tipului de școlarizare, precum și a unității de învățământ.

Art. 16

(1)Educația persoanelor cu handicap este parte integrantă a sistemului național de învățământ, coordonat de MinisteruI Educației Naționale.

(2)Educația persoanelor cu handicap se realizează prin:

a) învățământul de masă;

b) învățământul special integrat, organizat în învățământul de masă;

c) învătământul special;

d) învățământul la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală;

e)alte variante educaționale alternative, adaptate cerințelor educaționale individuale.

(3)Copiii si tinerii cu handicap și/sau cu cerințe educative speciale, integrați în învățământul de masă, beneficiază de suport educațional prin cadre didactice de sprijn și itinerante, de la caz la caz..

(4) Copiii si tinerii cu handicap și/sau cu cerințe educative speciale au dreptul să studieze și să se instruiască în limba maternă. (5)Orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor și tinerilor cu handicap și cu cerințe educative speciale se realizează prin hotărâre a comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul centrelor județene de resurse și de asistentă educațională, respectiv din Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, care eliberează certificatul de orientare școlară și profesională..

(5.1) Inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București are obligatia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor stabilite prin hotărea prevăzută Ia alin. (5).

(6)Unitățile de învățământ special dispun de regulă de cantină școlară și, după caz, internat școlar, în condițiile legii.

(7) Elevii cu handicap și/sau cerințe educative speciale beneficiază gratuit de masă și cazare în internatele școlare și alte drepturi materiale prevăzute de legislația în domeniu.

(8) Studenții cu handicap beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești.

(9) Valoarea reducerii prevăzute la alin. (8) se asigură din bugetul instituțiilor de învățământ publice sau private.