Evaluarea persoanelor cu handicap

Reglementarea generală dată prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1/2008, a primit spre aplicare un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Regulamentul a fost aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 1261/2016, publicat în Monitorul oficial nr. 575/2016, din 28 iulie, dată de la care s-a abrogat regulamentul anterior nr. 2.299/2012.

Comisia de evaluare

Încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecţia copilului.

Gradele de handicap sunt: mediu, accentuat şi grav.

Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, Comisia de evaluare stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă.

Comisia are, între altele, şi obligaţia de a informa adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin.

Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare stabileşte un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice.

Încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap se atestă prin certificat emis de către comisiile de evaluare.

Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru.

Odată cu emiterea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, comisia de evaluare elaborează şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap.

În vederea exercitării atribuţiilor comisiei de evaluare, în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti funcţionează serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

Procedura de soluţionare a contestaţiilor

Certificatele pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară.

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi are rol decizional în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, emise de comisiile de evaluare ale persoanelor adulte cu handicap judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Contestaţiile la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap se depun numai la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul sau la registratura ANPD.

IMPORTANT DE REŢINUT este că se consideră contestaţii inclusiv petiţiile depuse la orice autoritate publică şi aduse la cunoştinţa ANPD din care rezultă nemulţumirea persoanei cu privire la certificatul de încadrare în grad de handicap.

Contestaţia depusă la secretariatul comisiei de evaluare se transmite Comisiei superioare în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Termenul de soluţionare a contestaţiilor curge de la data înregistrării dosarului în Dosarul persoanei cuprinde obligatoriu, în copie, următoarele documente: certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap contestat, documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale şi psihologice, raportul de evaluare complexă şi orice alte documente care au determinat stabilirea încadrării în grad şi tip de handicap.

Secretariatul Comisiei superioare verifică respectarea termenului legal de depunere de 30 de zile de la comunicarea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.

Comisia superioară soluţionează contestaţiile în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

În situaţia în care contestaţia a fost depusă în afara termenului legal de depunere, aceasta se respinge ca tardiv introdusă, prin comunicarea în scris de secretariatul Comisiei superioare atât contestatarului, cât şi comisiei de evaluare, după caz, a unui răspuns, în termen de 15 zile de la data înregistrării în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

Comisia superioară va analiza documentele care au stat la baza încadrării în grad şi tip de handicap, pronunţându-se cu privire la contestaţia formulată prin decizie de admitere sau de respingere a contestaţiei.

Decizia Comisiei superioare trebuie să cuprindă o justificare/motivare cu precizarea capitolelor din criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap sau a documentelor necesare, după caz, şi va fi transmisă comisiei de evaluare prin poştă.

Comisia de evaluare are obligaţia de a aduce decizia la cunoştinţa contestatarului în termen de 5 zile de la primirea documentelor.

În cazul admiterii, Comisia superioară emite decizia de admitere a contestaţiei, stabilind încadrarea în grad şi tip de handicap şi documentaţia necesară revizuirii certificatului de încadrare în grad de handicap, exceptând deciziile emise cu termen de valabilitate permanent.

În cazul respingerii, Comisia superioară emite decizia de respingere a contestaţiei, caz în care se disting următoarele situaţii:

Comisia superioară menţine încadrarea în grad şi tip de handicap dacă se constată respectarea criteriilor medico- psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;

Comisia superioară propune reevaluarea, în vederea încadrării corespunzătoare/neîncadrării într-un grad de handicap, serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, dacă există suspiciuni cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, solicitând completarea dosarului cu noi documente sau în baza documentelor existente deja în dosar.

Valabilitatea Deciziei de admitere a contestaţiei începe de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap care a fost contestat la Comisia superioară.

Valabilitatea Deciziei de respingere a contestaţiei începe de la data emiterii acesteia.

Procedura de reevaluare

Procedura de reevaluare se poate face ca urmare a unei acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului fiind urmată de recomandări motivate cu privire la reevaluarea persoanelor cu handicap, recomandări care sunt înregistrate în Registrul de corespondenţă al Comisiei superioare.

În termen de 10 zile de la primirea documentelor, în urma analizării, Comisia superioară emite decizia de reevaluare, prin care dispune începerea procedurii de reevaluare.

Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost înştiinţate de serviciul de evaluare complexă în acest sens.

Reevaluarea persoanei se face de către serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la registratura acesteia.

În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la a doua convocare a serviciului de evaluare complexă, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale.

Specialiştii din serviciul de evaluare complexă analizează documentele din dosar, examinează persoana, iar concluziile, împreună cu motivarea acestora, le vor cuprinde în raportul de reevaluare.

Raportul de reevaluare cuprinde recomandări cu privire la încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap.

În urma reevaluării, raportul de reevaluare, referatul şi dosarul completat vor fi înaintate Comisiei superioare în termen de 5 zile de la data efectuării reevaluării.

Comisia superioară emite decizia de încadrare sau decizia de neîncadrare în grad şi tip de handicap, corespunzătoare fiecărui caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor în registrul de corespondenţă al acesteia.

În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut de 60 de zile lucrătoare, după expirarea acestui termen, serviciul de evaluare complexă va transmite raportul de reevaluare însoţit de referat în termen de 5 zile, în baza cărora Comisia superioară va emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap.