Facilități

CREDIT CU DOBÂNDĂ SUVENȚIONATĂ
(1)Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății Ia scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani.
În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.
(1.1) Persoanele care au contractat un credit în condițiile prevăzute la alin. (1) și cărora, în urma reevaluării, li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap beneficiază în continuare de aceleași condiții de rambursare până la achitarea creditului.
(2)Beneficiază de prevederile alin. (1) și familia sau persoana care are în îngrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat.
(3) Metodologia de preluare de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap și de asigurare a transferurilor financiare se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.
ROVINIETA
Art.28
(1)Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, delinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.
(2)Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite potrivit prevederilor alin. (1).
Acte necesare pentru eliberarea rovinietei:
-Cerere (Descarcă!);
-Copie certificat de încadrare în grad de handicap;
-Copie C.I;
-Copie certificat de înmatriculare/cartea de identitate a autoturismului.
Prestații sociale pentru persoanele cu handicap

ART 57.
(1) Dreptul la prestațiile sociale se stabilește prin decizie a directorului executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidența Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
(2) Plata prestației sociale se face în baza deciziei de plată emisă de directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv a municipiului București, de către personalul cu atribuții în acest sens, preluat de la Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București.
(3) În situația în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreste să beneficieze de prestații sociale poate depune cerere în acest sens.
(4) Cererea prevăzută la alin. (3) se înregistrează la autoritatea administrației publice locale competente în a cărei rază teritorială iși are domiciliul sau reședința persoana cu handicap și se transmite Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
(5) Dreptul la prestații sociale se acordă începând cu Iuna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap și încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau, după caz, a depunerii cererii prevăzute la alin. (3).

SUME PRESTAȚII SOCIALE
(1) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice – 33 lei
(2) Adultul cu handicap vizual grav primește pentru plata însoțitorului o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0 – 1524 lei.
(3) Adultul cu handicap :

a) indemnizație Iunară, indiferent de venituri:
(i) 368 lei – adultul cu handicap grav;
(ii) 279 lei – adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar;
(i) 158 lei – adultul cu handicap grav;
(ii) 116 lei – adultul cu handicap accentuat;
(iii) 64 lei – adultul cu handicap mediu.

(4) Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile Iegii, beneficiază de prestații sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întretinere, astfel:
a) 316 lei – copilului cu handicap grav;
b) 184 lei – copilului cu handicap accentuat;
c) 64 lei – copilului cu handicap mediu.

(5) Nu pot beneficia de prevederi:
a) adulții cu handicap îngrijiți și protejați în centre rezidențiale publice, cu excepția centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter social sau medico-social, în care se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice pe o perioadă mai mare de o lună;
b) persoanele cu handicap care sunt reținute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reținerii, arestării ori a detenției;
c) adulții cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflați în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist.

(6) De dreptul prevazut Ia alin. (1) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este îngrijit în familie.