Pasii necesari pentru a deveni asistentul personal al unei persoane cu handicap

asistentul personal al unei persoane cu handicap

 

Etapele parcurse în vederea angajării asistentului personal al persoanei cu handicap grav:

Potrivit art. 5 alin. (1) din H.G.R. nr. 427/20001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, „ contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primarul localităţii de domiciliu, sau, după caz, de reşedinţă, stabilită potrivit legii, a persoanei cu handicap grav, pe baza hotărârii Consiliului Local ”.

 • I  1)Potrivit art. 5 alin. (2) din H.G.R. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap:

“Contractul individual de muncă al asistentului personal se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite inspectorului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.

Dosarul de angajare va cuprinde:
a) cererea de angajare;
b) copie de pe actul de identitate al persoanei care solicită angajarea;
c) carnetul de muncă; dacă solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaraţie pe propria răspundere în care să specifice această situaţie;
d) copie de pe actele de studii şi de pe actele de stare civilă;
e) talonul de control medical eliberat de medicul de familie sau de unitatea sanitară la care a efectuat examenele medicale de specialitate;
f) cazierul judiciar;
g) copie de pe certificatul de persoană cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesită asistent personal, vizat de funcţionarul însărcinat cu primirea dosarului;
h) raportul de anchetă socială întocmit de asistentul social din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care solicită angajarea sau de o altă persoană desemnată de angajator, care va cuprinde şi
menţiuni cu privire la conduita morală a persoanei care solicită angajarea;
i) acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernământ;

2) Dosarul de angajare al asistentului personal va cuprinde pe lângă actele prevăzute de H.G.R. nr. 427/2001 şi:

j) curriculum vitae;
k) referat de anchetă socială efectuat la domiciliul persoanei cu handicap.
3) Potrivit art. 5 alin. (3) din H.G.R. nr. 427/2001 „contractul individual de muncă se încheie pe durată determinată, în funcţie de valabilitatea certificatului de persoană cu handicap, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii. Pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, al căror certificat de persoană cu handicap are valabilitate permanentă, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată”.

 • II. Evaluarea cererii va fi făcută în termen de maxim 30 de zile, finalizată prin semnarea Deciziei de către Directorul Direcţiei de Protecţie Socială Sector 2 Bucureşti şi întocmirea contractului de muncă:

Pentru angajarea şi salarizarea corectă a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se stabilesc următoarele principii de angajare şi salarizare:

 1. La 30 de zile de la data registraturii vor fi semnate deciziile de către Directorul Direcţiei de Protecţie Socială Sector 2, Bucureşti şi încheiate contractele de muncă după cum urmează:
  • Asistenţii personali aflaţi la prima angajare ca asistent personal al persoanei cu handicap grav, pentru un certificat nou de persoană cu handicap grav;
  • La prima angajare prin schimbarea asistentului personal, pentru persoana cu handicap grav care dispune de un asistent personal al cărui contract de muncă a fost încetat.
 2. Data angajării va fi aceeaşi cu data registraturii pentru:
  • Angajarea cu continiutate – certificatul persoanei cu handicap fiind prelungit dacă:
  – persoana cu handicap grav nu se prezintă la termen la Comisia de Expertiză Medicală;
  – persoana cu handicap grav sau asistentul personal al acestuia nu depune la timp, la registratura Direcţiei de Protecţie Socială Sector 2, dovada.
  prelungirii certificatului de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav cu însoţitor emis de Comisia de Expertiză Medicală;
  • La prima angajare dacă actele solicitate petentului sau trimise de forurile competente, (acte necesare completării dosarului solicitantului în vederea angajării în funcţia de asistent personal), sunt depuse la registratura Direcţiei de Protecţie Socială Sector 2 după 30 de zile (termenul legal de soluţionare a cererilor) de la depunerea iniţială a cererii.

sursa: www.observatorul.ro