Trasport

Art. 22
Autoritățile administrației publice locale, precum și societățile comerciale ce dețin licențe de traseu au obligația să ia următoarele măsuri specifice în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap:
a) să achizitioneze mijloace de transport în comun adaptate nevoilor persoanelor cu handicap, dotate inclusiv cu sisteme de avertizare audio și video;
b)să adapteze mijloacele de transport în comun aflate în circulație, în limitele tehnice posibile, conform reglementerilor în vigoare, pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu handicap, inclusiv în ceea ce privește dotarea acestora cu sisteme de avertizare audio și video;
c)să realizeze, în colaborare ori în parteneriat cu persoane juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap.

Transport Urban
Art. 23
(1) Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane:
a)însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;
b)însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;
c)însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;
d)asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
e) asistentii personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
(3)Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.
Descarcă cererea de acordare a gratuității transportului urban pentru persoanele cu hándicap!

TRANSPORT INTERURBAN
(1)Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane:
a)însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora;
b) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav..
(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic.
(4)Beneficiază de prevederile alin. (3) și însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora.
(5) Persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet Ia tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial și peste numărul de călătorii prevăzut, în funcție de recomandarea centrului de dializă.
(6) Beneficiază de prevederile alin. (5) și asistenții personali sau însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.
Dreptul prevăzut la alin. (1)-(6) se asigură în baza biletelor de călătorie gratuită care se tipăresc și se eliberează de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Decarcă cererea de acordare a gratuității transportului interurban pentru persoanele cu hándicap!

OPTIUNE PENTRU DECONTARE CARBURANT
(9) Persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin. (1) sau (3), după caz, fără a depăși suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat;
(10) De prevederile alin. (9) beneficiază și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Cererea de exprimare a optiunii poate fi depusă fizic sau prin mijloace electronice.
Cererea de decontare a carburantului se depune la DGASPC Vrancea , în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, şi este însoţită de:
– bonul/bonurile fiscal(e) de carburant în original și stampilate, emis(e) de societăţile de distribuţie a produselor petroliere.
– document de cont bancar al persoanei cu handicap cu indicarea contului IBAN unde se va vira contravaloarea decontului de carburant.
– copie de pe documentele de identitate (persoană încadrată în grad de handicap/reprezentant legal/conducător auto, proprietar autoturism, copie permis de conducere, copie certificat de înmatriculare autoturism );
– copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap;
– copie de pe actul prin care persoana este desemnată reprezentant legal.
Decontarea carburantului necesar deplasării se face astfel: semestrial, dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă, şi trimestrial sau fracţional (lunar), în funcţie de perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, într-un an calendaristic.
Descarcă cererea pentru exprimarea opțiunii!
Descarcă cererea pentru decontarea carburantului!

OPȚIUNE PETRU ACORDAREA BONURILOR DE CARBURANT PE SUPORT HÂRTIE SAU A BONURILOR VALORICE ÎN FORMAT ELECTRONIC (CARD CARBURANT)
 Pe parcursul anului persoana va depune o singură cerere, apoi se va prezenta la sediul instituției pentru a ridica bonurile sau cardul pentru carburant. Cardul va fi alimentat, din oficiu, cu suma cuvenita,  semestrial pentru certificatele permanente, și trimestrial/lunar pentru certificatele cu perioadă de valabilitate limitată.
Descarcă cererea pentru acordarea card carburant