Cum faci o plangere la CNCD

Faceți o plangere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, aveți mai jos un model și adresa la care trebuie să trimiteți sesizarea:

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3

Sector 1 Bucureşti 010155

Tel: 021-312 65 79, fax: 021-312 65 78

Pagină de Internet: www.cncd.org.ro (se pot face şi sesizări on-line)

E-mail: cncd@cncd.org.ro

 

Model de cerere (petitie) către CNCD

Către,

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

DOMNULE PREŞEDINTE,

Prin prezenta, subsemnatul(a) …………………………………………………………………………………, domiciliat(ă) în…………………………………………………………………………………………………………, formulez:

PETIȚIE

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, formulez prezenţa PETIŢIE prin care solicit constatarea şi sancţionarea contravenției prevăzută de art. 15 din OG 137/2000 săvârşită la dată de…………………………… de către………………………………, domiciliat/a în ………, str………………, nr………, bloc…….., sc…………., et…………., ap………………….., sector/judeţ……….

Consider că prin fapta ce face obiectul acestei petiţii am fost discriminat/ă.

Vă solicit ca, pe lângă aplicarea amenzii contravenţionale, să dispuneţi obligarea părţii care a săvârşit fapta să publice, în mass-media, un rezumat al hotărârii prin care se constatată săvârşirea contravenţiei, precum şi orice măsură necesară pentru înlăturarea consecinţelor acestei fapte.

De asemenea, solicit să mi se comunice modul de soluţionare a acestei petiţii.

MOTIVELE PETIŢIEI SUNT URMĂTOARELE:

În fapt,……………….(descrierea cât mai detaliată a modului în care s-a produs instigarea la ura rasială sau naţională sau discriminarea, cu indicarea datei şi a personelor implicate, dacă sunt cunoscute; petentul/a trebuie să justifice susţinerea că a fost discriminat/a prin acea faptă; în lipsa justificării, petiţia poate fi respinsă.

În cazul petiţiei formulate de o ONG, trebuie dovedit că discriminarea se manifestă în domeniul ei de activitate şi că aduce atingere unei comunităţi/grup de persoane ori că aduce atingere unei persoane fizice şi această a cerut ONGului să formuleze  acea petiţie)    ………………….

…………………………………………………………………………………………..

În drept, faptele descrise se încadrează în prevederile art. 15 din OG 137/2000 (după caz, faptele se pot încadra şi în alte articole ale ordonanţei care prevăd contravenţii)

Pot dovedi cele afirmate cu:

-următoarele înscrisuri/documente pe care le depun în fotocopie, în 2 exemplare:

-depoziţiile următorilor martori, a căror audiere o solicit în cadrul procedurii de soluţionare a petiţiei:

-înregistrare audio/video relevanţă (de ex, înregistrarea unei emisiuni)

-date statistice  (de la caz la caz, când există şi sunt  relevante în cauza)

Dată,                                                                                          Semnătură,

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

Printati – Model de cerere (petitie) către CNCD – versiune pdf

NOTĂ

  1. Dacă petiţia este formulată de o persoană juridică (ONG) sau vizează o persoană juridică, datele privind numele şi domiciliul vor fi înlocuite cu cele privind denumirea şi sediul. Se vor indică numele şi calitatea celui care reprezintă persoană juridică petenta.
  2. Este suficient să se probeze doar existenţa unor fapte care permit a se presupune/prezumă că există o discriminare, directă sau indirectă, situaţie în care persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare. 

sursa: http://www.apador.org/