Obligații

Art. 59
(1) Persoanele adulte cu handicap au următoarele obligații:
a) să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu;
b) să se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru încadrarea în grad și tip de handicap, cu cel pulin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad și tip de handicap;
c) să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, cu excepția persoanelor cu handicap a căror afecțiune a generat deficiențe funcționale și/sau structural – anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare și pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad și tip de handicap;
d) să depună diligențele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;
e) să urmeze activitățile și serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
f) să depună diligențe pentru încadrarea în muncă, în condițiile legii, în raport cu pregătirea, posibilitățile fizice și psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competență în domeniu;
g) să colaboreze cu asistenții sociali și echipele de specialiști, în scopul recuperării, reabilitării, orientării profesionale și integrării sociale;
h) să aducă la cunoștința Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 48 de ore de la Iuarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, starea materială și alte situalții de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege (AREST, REȚINUT, DETENȚIE, INTERNARE ÎN CENTRE PUBLICE REZIDENTIALE, etc) ,
(2) Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad și tip de handicap se prezintă pentru reevaluare în următoarele situații:
a) solicită acest lucru ca urmare a agravării condiției lor medico-psihosociale;
b) sunt convocate de către structurile competente în cazul existenței unor suspiciuni justificate privind încălcarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad și tip de handicap.
Descarcă cererea de transfer în alt județ!

 

OBLIGAȚII FAMILIE, ASISTENT PERSONAL, REPREZENTANT LEGAL

Art. 60
Persoana care are în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil sau adult cu handicap are următoarele obligații principale:
a) să asigure creșterea și îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;
b) să respecte și/sau să urmeze activitățile și serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
c) să însoțească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare și reevaluare, Ia comisiile cu competență în domeniu;
d) să se prezinte la solicitarea Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București;
e) să colaboreze cu asistenții sociali și specialiștii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională și integrarea socială;
f) să comunice Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 48 de ore de Ia luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, starea materială, precum și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege (DECES, AREST,REȚINUT, DETENȚIE. INTERNARE ÎN CENTRE PUBLICE REZIDENȚIALE, etc).